Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 04/01/2018 
חלקK2 קבוצה 2 - טובין המיובאים לתקופה מסויימתפרטתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
2010000/4- דוגמאות (כ"א 264, עמ' 711), שלא פורשו בפרט 612, בין שטובין מהסוג *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
המודגם כבר נוצרו ובין שהם עתידים להיווצר, ובלבד -
(א) שלא ישמשו אלא לצורך הדגמתם של טובין המוצעים להישלח מחוץ
לישראל;
(ב) שלא יימכרו, לא יושכרו ולא תשולם כל תמורה בעדן או בעד השימוש
בהן, כל עוד הן בישראל;
(ג) שלא יובאו על ידי אותו אדם ושלא יישגרו לאותו אדם, לא במשגור
אחד ולא בכמה משגורים, דומיהן של אותן דוגמאות בכמות העולה על
הכמות אשר דרך הסוחרים להשתמש בה לצורך הדגמתם של הטובין
המודגמים;
(ד) שלפי דרישת גובה המכס יצהיר היבואן על מקום ייעודם של כלי רכב,
מכונות או ציוד אחר לתעשיה או לחקלאות, שערכם עולה על 700 דולר,
שלא יסולקו מאותו מקום אלא ברשות גובה המכס ושעל פי הוראות גובה
המכס ייחסמו, או בדרך אחרת תימנע הפעלתם שלא במקום שנקבע לכך
לצורך הדגמתם;
(ה) שהדוגמאות יסומנו לפי הוראות גובה המכס, ובלבד -
(1) שלא יסומנו בסימון העלול לגרוע משימושיותן;
(2) שלא יסומנו דוגמאות הנושאות סימני זיהוי של רשות מכס מארץ
חוץ, אם תוגש עליהן רשימה מפורטת המאושרת על ידי אותה רשות;
(ו) שהדוגמאות ייוצאו מישראל תוך שישה חודשים מיום ייבואן, או תוך
תקופה נוספת שתיקבע על ידי גובה המכס;
(ז) שהדוגמאות ניתנות לזיהוי ביצואן (מותנה)
07 טובין שאושרו על ידי המנהל לצורך פרט זה לפני היבוא, ובלבד שאותם *
טובין נשארו בבעלות הספק וייוצאו מישראל או, באישור המנהל, יושמדו
בפיקוח רשות המכס או יינטשו לרשות המכס, הכל תוך תקופה שקבע המנהל -
(מותנה)
2090000/7- ציוד, לרבות מכונית משא וקרוניות זירה גרורים, המשמש ללהקות אומנות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ובידור שמקום עיסקן הקבוע הוא מחוץ לישראל, אם נתקיימו כל אלה:
1. המנהל אישר את רשימת הטובין לצורך פרט זה לפני השחרור;
2. הטובין ניתנים לזיהוי בעת היצוא, והם ייוצאו תוך תקופה שתיקבע על
ידי המנהל (מותנה)
2100000/5- דוגמאות, שלא פורשו בפרט 201 או בפרט 612, שנתקיימו בהן כל אלה - *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(א) לא ישמשו אלא לצורך דגם לייצור טובין דומים בישראל או לצורך
עריכת בדיקה מעבדתית;
(ב) כמות הטובין לא תעלה על הכמות שהוכח להנחת דעתו של גובה המכס,
כי היא נחוצה למטרות הדגמה, לייצור או לצורך עריכת בדיקת
בדיקה מעבדתית.
(ג) לפי דרישת גובה המכס יצהיר היבואן על מקום ייעודם של הטובין,
שלא יסולקו מאותו מקום אלא ברשות גובה המכס ושעל פי הנחיות גובה
המכס ייחסמו, או בדרך אחרת תימנע הפעלתם שלא במקום שנקבע לצורך
שימושם כדגם לייצור או לצורך עריכת בדיקה מעבדתית;
(ד) הדוגמאות יסומנו להנחת דעתו של גובה המכס;
(ה) הדוגמאות ייוצאו מישראל, יושמדו בפיקוח המכס, או יינטשו לרשות
המכס, תוך שישה חודשים מיום ייבואן או תוך תקופה נוספת שתיקבע
על ידי גובה המכס;
(ו) הדוגמאות ניתנות לזיהוי ביצואן (מותנה)
2110000/3- אוטובוסים המשמשים באופן בלעדי לשם עריכת סיורים וטיולים של תיירים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
שהגיעו לישראל באויר, בים או ביבשה, במסגרת נסיעה שאורגנה על ידי
החברה שבבעלותה האוטובוסים (להלן בפרט זה - החברה), ובלבד שנתקיימו
כל אלה:
1. מקום עיסקה הקבוע של החברה הוא מחוץ לישראל;
2. היבוא אושר על ידי מנכ"ל משרד התחבורה;
3. בתקופה שבה אינם נערכים הסיורים והטיולים יוחסנו האוטובוסים
במחסן רשוי;
4. האוטובוסים יוצאו תוך שנה מיום יבואם, או תוך תקופה נוספת שיקבע
המנהל (מותנה)
2120000/1- טובין המיובאים על פי סעיף 162(ג) לפקודת המכס כל עוד מתמלאים תנאי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
אותו סעיף (מותנה)
2130000/9- כלי רכב המשמש להובלה בין-לאומית של טובין בדרכים, על פי הסכם בין *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ממשלת ישראל לבין הממשלות של: איטליה, בלגיה, הרפובליקה הפדרלית של
גרמניה, הולנד, צרפת והממלכה הירדנית ההאשמית (מותנה)
2140000/7- כלי רכב המשמש להובלה בין-לאומית של טובין בדרכים, על-פי ההסכם בין *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ממשלת ישראל לבין ממשלת מצרים, מיום 17 בספטמבר 1981 (מותנה)
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ