Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 08/12/2017 
חלקK1 טובין שונים
קבוצה 1 - טובין המיועדים למפורטים בתוספת לחוק
המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד),
תשי"ז - 1957פרטתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
0010000/8- טובין שיובאו או שנרכשו במחסן רשוי, לשימוש נשיא המדינה (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
03 טובין לנציגויות מדינת חוץ ולנציגי מדינת חוץ - *
בפרט זה:
(א) "נציגות מדינת חוץ" - שגרירות, צירות, קונסוליה כללית, קונסוליה
או סוכנות קונסולרית של מדינת חוץ;
"נציג מדינת חוץ" - שגריר, ציר, ממונה על ענייני צירות, מיופה
כוח, יועץ לשגרירות או לצירות, מזכיר לשגרירות או לצירות, פקיד
המועסק על ידי שגרירות או צירות, קונסול כללי, קונסול, סגן
קונסול, קונסול כללי בפועל, קונסול בפועל או סוכן קונסולרי של
מדינת חוץ או פקיד המועסק על ידי קונסוליה של מדינת חוץ, שהם
אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר בישראל, שהוכרו על
ידי שר החוץ בתור שכאלה ושהם משמשים בתפקידם בישראל;
(ב) טובין שיובאו על ידי נציגויות מדינת חוץ או על ידי נציגי מדינת
חוץ או הנרכשים על ידיהם ישר ממחסן רשוי, אם הם מיועדים לשימוש
השירות הציבורי של נציגות מדינת חוץ או לשימוש עצמי של נציג
מדינת חוץ ומשפחתו (מותנה);
(ג) הפטור לגבי פרט זה יוענק רק במקרה של הדדיות -
04 טובין המיובאים על ידי מוסד של ארגון האומות המאוחדות, אם הטובין *
מיועדים למטרותיו (מותנה) -
0050000/9- טובין - למעט טבק, רכב מנועי, חלקי חילוף לרכב מנועי וציוד משרדי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ולמעט מזון שלא יובא באישור מיוחד של שר האוצר לצורך פרט
זה-המיובאים על ידי מוסד של ארגון בין-לאומי לסיוע שהוכר על ידי
הממשלה,אם הטובין מיועדים למטרותיו,ורשימת הטובין אושרה על ידי
המנהל לפני הזמנתם בארץ חוץ, ובלבד שישמשו למטרות האמורות תוך
שנתיים אחרי שחרורם על ידי רשות המכס (מותנה)
המנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה,אם ראה נסיבות מיוחדות לכך.
06 טובין המיובאים על ידי אדם הנהנה מפטור עליהם על פי התחייבות הנובעת *
מהסכמים אלה -
07 טובין המיובאים על ידי נכנסים לישראל - *
08 טובין המיובאים על ידי מוסד ציבורי כאמור בפרט 12 בתוספת לחוק *
המכס הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), התשי"ז-1957 (להלן בפרט זה - חוק
המכס), ומשמשים כאמור באותו פרט -
0090000/1- טובין הפטורים ממכס לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952(*11), ובלבד שנתמלאו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
תנאי החוק בדבר מתן הפטור (מותנה)
___________________________________________________
(*11) ס"ח התשנ"ב, עמוד 322; ס"ח התשכ"ה, עמוד 86.
0120000/5- טובין המיובאים במסגרת תכנית שאושרה על ידי ממשלת ישראל ושלטונות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מדינות חוץ, כאמור בפרט 11 לתוספת לחוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול
פטור מיוחד), התשי"ז-1957(*12) (מותנה)
___________________________________________________________
(*12) ס"ח התשי"ז, עמוד 143.
0130000/3- טובין הפטורים ממכס לפי חוק זכיון צינור הנפט, התשכ"ח-1968(*13) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ובלבד שנתמלאו תנאי החוק בדבר מתן הפטור (מותנה)
_______________________________________________________
(*13) ס"ח התשכ"ח, עמוד 62.
0140000/1- מכונות, מכשירים וכלים, כל אלה מהסוג המשמש לתעשיה, למלאכה, לחקלאות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
או למטרה אחרת שאושרה מראש על ידי מנכ"ל המשרד לקליטת העליה והמנהל
- למעט רכב מנועי וכן למעט מכונות, מכשירים או כלים המופעלים על ידי
השלשת מטבע, אסימון או דיסקית המשמשים למכירת סחורות, או למשחקים או
להשמעת נגינה, אם יובאו על ידי עולה כמשמעותו בפרט 7 או תושב חוזר
כמשמעותו בסעיף 4030 (להלן בפרט זה - עולה) ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1) ערך הטובין פו"ב אינו עולה על 36,000 דולר, ובלבד שאם יובאו
טובין שערכם עולה על הסכום האמור, תחול פסקה זו על אותו חלק
מהטובין שערכם עד אותו סכום; לצורך חישוב הערך, יצורף גם ערך
הטובין שייבא העולה לפי פרט משנה 3020 לפרט 7, כאילו הובאו לפי
פרט זה;
(2) הטובין מיובאים לשימוש במפעלו התעשייתי, בבית מלאכתו או במשקו
החקלאי או בעיסקו (להלן בפרט זה - מפעל) של העולה, ויוחזקו
במרוכז בחצרי המפעל;
(3) העולה הינו בעלים במפעל ועובד פעיל בו;
(4) המנהל אישר מראש רשימה כוללת של כל הטובין;
(5) הטובין יישארו בבעלותו המלאה של העולה במשך חמש שנים, לפחות;
(6) נתמלאו הוראות פרט 7 לגבי העולה, והטובין יובאו תוך 3 שנים מיום
כניסתו, אולם רשאי המנהל לאשר תקופה נוספת שלא תעלה על שנה, אם
שוכנע כי העיכוב ביבוא הטובין נגרם בגלל תנאי הרישוי במקצועו של
העולה;
(7) העולה הציג בפני המנהל את כל הרשיונות, האישורים והמסמכים
האחרים, הדרושים על פי כל דין לניהול המפעל; אולם רשאי המנהל
לוותר על תנאי זה, אם הוכח להנחת דעתו כי ננקטו על-ידי העולה כל
הצעדים הדרושים לקבלת מסמכים אלה (מותנה)
הצעדים הדרושים לקבלת מסמכים אלה (מותנה)
0160000/6- טובין הפטורים ממכס לפי סעיף2(ד) לחוק מגן דוד אדום, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
התש"י-1950(*14) , ובלבד שנתמלאו תנאי החוק בדבר מתן הפטור (מותנה)
__________________________________________________________
(*14) ס"ח התש"י, עמוד 125; ס"ח התשל"א, עמוד 86.
0170000/4- טובין המיועדים לארגון בין לאומי לסיוע, שהוכר על ידי המנכלי"ם של *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
משרדי האוצר, הבטחון, והעבודה והרווחה, ובלבד שרשימת הטובין
וכמויותיהם אושרו לפני היבוא או המכירה על ידי מנכ"ל משרד העבודה
והרווחה או מי שהוא הסמיך (מותנה)
0180000/2- טובין המיובאים לתצוגה בבתי נכות, ובלבד - *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(א) שרשימת הטובין אושרה מראש בידי המנהל;
(ב) בית הנכות הוא "מוזיאון מוכר" כמשמעותו בחוק המוזיאונים,
התשמ"ג-1983,
(ג) לא יובא יותר מאשר פריט אחד מכל דגם בידי בית נכות אחד (מותנה)
.
.
-------------------------------------------------------------------------
(*11) ס"ח התשנ"ב, עמוד 322; ס"ח התשכ"ה, עמוד 86.
(*12) ס"ח התשי"ז, עמוד 143.
(*13) ס"ח התשכ"ח, עמוד 62.
(*14) ס"ח התש"י, עמוד 125; ס"ח התשל"א, עמוד 86.
94 רכב נוסעים לרש"פ *
9980000/5- תרומה למוסדות האוטונומיה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ