Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK3 קבוצה 3 - טובין שונים
פרט21 טובין המיובאים ע"י מיזם מורשה על פי חוק אזורי נמל חופשיים,
התשכ"ט-1969(12) , שאושר ע"י גובה המכס והמיועדים לשימושו הבלעדי של
מיזם שבאזור נמל חופשי -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/8 ציוד, חמרים, מכונות ורכב עבודה בלבד כמשמעותו בפקודת התעבורה, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
המיועדים להקמתו ולשימושו של המיזם (מותנה)
2000/7 חמרים וחלקיהם המיועדים לייצור, ובלבד שהוגש לגובה המכס מפרט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
לייצור המוצר (מותנה)
9000/0 טובין אחרים שלא נעשתה בהם פעולת ייצור והמיועדים לייצוא (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ