Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK3 קבוצה 3 - טובין שונים
פרט01תשמישי קדושה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/0 לפי דת ישראל: *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
ספרי תורה, מגילות, נביאים וכתובים, תפילין, מזוזות, כתרי תורה,
מעילים, אבנטים, ידות וטסים לספרי תורה, נרתיקים לספרי תורה מנהג
ספרד, ארונות קודש ופרוכיות לארונות קודש, חלפים לשחיטה, אזמלי
מילה, שופרות
2000 לפי הדת הנוצרית:- * *
2010/8 צלבים, מוצלבים, מדליות מקודשות, כל אלה מהסוג המיוחד לפולחן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
בלבד; תמונות מקודשות שיעודן לתפילה, פסלים מקודשים, מחרוזות לתפילה
שאינן לקישוט, קערות ובקבוקים למים מקודשים, מטה לבישוף, גלימות
מקושטות לכמרים, המשמשות בטקסי תפילה, כלי עזר מיוחדים לטקס המיסה
2020/7 מזבח, משכן, חופה לטקסים דתיים, מצנפת לבישוף, כסא מתקפל מיוחד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לבישוף, כתרים יקרי ערך לפסלים, דגלים מצויירים לתהלוכות בטקסים
דתיים, פעמונים לכנסיות, ובלבד שאישר מנכ"ל משרד הדתות כי הטובין
מיועדים לשימוש בכנסיה
3000/8 לפי הדת המוסלמית: מחרוזות לתפילה ושטיחוני תפילה המקושטים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
בסמלי דת או מסגדים ללא תשתית כלשהי, ששטחם אינו עולה על 1 מ"ר
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ