Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK3 קבוצה 3 - טובין שוניםפרטתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
4020000/8- ציוד דיג שלגביו אישר מנכ"ל משרד החקלאות כי הוא מיוחד לדיג מקצועי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4080000/5- כלי יד המותאמים במיוחד לשימוש באמצעות גפיים מלאכותיים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
10 טובין המפורשים להלן, המשמשים לצרכי נתיבי אויר (AIRLINES) ונמלי *
תעופה (AIRPORTS), ובלבד שרשימת הטובין אושרה על ידי המנהל לפני
היבוא -
4110000/9- דלק המשמש לכלי טיס; שמני סיכה ומשחות סיכה המשמשים לצרכי כלי טיס, ובלבד: *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
א. שיסופקו למטרה האמורה ממחסן רשוי, או לפי תנאים שיורה עליהם
המנהל; או
ב. שיובאו במכלים של אוירונים ולא יוצאו מהם כל עוד האוירון נמצא
בשטח מדינת ישראל (מותנה)
4120000/7- מכונות, מכשירים, חמרים וציוד המשמשים לבניית כלי שיט או לתיקונם, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
למעט כלי שיט שבגדר פרט 621, ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:
א. בונה כלי השיט או מתקן כלי השיט אושר לצורך פרט זה על ידי המנהל;
ב. רשימת הטובין שיובאו וכמויותיהם אושרו על ידי המנהל לפני היבוא;
ג. בניית כלי השיט או תיקונים ייעשו במפעל ששטחו אינו פחות מ-
25,000 מ"ר שבשטח נמל מוכרז (מותנה)
4140000/3- חמרים, למעט בנזין, המשמשים לייצור צמיגים (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
25 חמרים וחלקים, אם הם משמשים לייצור או לתיקון של כלי טיס על חלקיו *
או של ציוד קרקע הקשור לטיסה, ובלבד שהטובין המיוצרים הם בגדר
הפרקים 84, 85, 88, או 90 ואינם ציוד לחימה כמוגדר בפרט 621 -
26 מכונות, מכשירים וציוד, למעט כלי רכב וציוד משרדי, אם הם משמשים *
בתהליך הייצור או התיקון של כלי טיס על חלקיו, או של ציוד קרקע
הקשור לטיסה, במפעל שעיקר עיסוקו בייצור כלי טיס, שהוכר בתור שכזה
על ידי המנהל -
28 טובין המיועדים לעזרה לקרבנות אסון טבע - *
4300000/9- ציוד או חמרים המיובאים למניעה או להדברה של זיהום על ידי שמנים, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
בימים, באגמים, בנחלים או בחופים, ובלבד שסוג הציוד או החמרים כאמור
אושרו לצורך פרט זה, לפני היבוא, בידי המנהל ומנכ"ל המשרד לאיכות
הסביבה; ציוד או חמרים להתקנה בכלי שיט למניעה או להדברה של זיהום
על ידי שמנים מכלי השיט עצמו - ובלבד שאושרו לצורך פרט זה, לפני
היבוא, בידי המנהל ומנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה
4320000/5- מכונה או מכשיר חשמלי או אלקטרוני, מהסוג המשמש באופן בלעדי במעבדות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
או בתעשיה, למדידה או לדגימה של זיהום אוויר, ים, דרכי מים או קרקע
וזיהום על-ידי רעש או קרינה; מכונה, מכשיר או התקן מהסוג המשמש
באופן בלעדי בתעשיה למניעת זיהום סביבתי של אוויר, ים, דרכי מים או
קרקע או זיהום סביבתי על-ידי רעש או קרינה; כל אלה, ובלבד שסוג
הציוד כאמור אושר לצורך פרט זה, לפני היבוא, על-ידי המנהל ומנכ"ל
המשרד לאיכות הסביבה
6010000/5- מכשירים מהסוג המשמש לכוורנות של"פ בפרטים 44.21 ו-84.36, וחלקיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
02 ציוד מובהק לעיוורים, מסוגים אלה - *
6030000/1- עדשות או משקפיים המיוחדים לשיפור הראייה של אנשים אשר זווית הראייה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
שלהם אינה עולה על עשרים מעלות, או כושר הראייה לאחר הרכבת עדשות או
משקפיים אלה אינו עולה על 6/36 סנלן (SNELLEN) בעין המיטיבה לראות
6110000/4- ארונות המכילים גופות מתים ותיבות שבהן אפר אדם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6120000/2- דוגמאות בעלות ערך מבוטל, כמשמעותם באמנה הבין- לאומית בדבר הקלת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
יבואם של דוגמאות מסחריות ודברי פרסומת (להלן - האמנה), שנתקיימו
בהם כל אלה:
1. יובאו בהתאם להוראות סעיף 1 סימן ב' לאמנה;
2. הדוגמאות מתאימות, לדעת גובה המכס, להדגמה בלבד של אותם טובין
בפני הלקוחות בכוח;
3. הדוגמאות הוצאו מכלל שימוש כסחורה, כפי שהורה גובה המכס;
4. אם היו הדוגמאות טובין נצרכים, או כלים, בכל צורה שהיא, תוך כדי
הדגמתם (כגון מזון, תמרוקים, מוצרים כימיים וכיוצא באלה) - לא
יהיו הטובין בכמות, בצורה ובאריזה אלא כאלה המתאימים, לדעת גובה
המכס, להדגמה בלבד
14 טובין המיובאים במשלוחי דואר או במשלוחי אוויר, הארוזים באריזה אחד *
או בכמה אריזות, והם מיועדים לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת
המכס -
15 סרטים סינמטוגרפיים שבגדר פרט 37.06, סרטים מחוררים המכילים סדרת *
תמונות על נושא מסויים (סרטונים) ושקופיות שבגדר פרט 37.05.9090,
מיקרופילמים שבגדר פרט 37.05.9010 וכן שקפים שבגדר פרט 37.05.9090,
ובלבד שמנכ"ל משרד התעשיה והמסחר אישר שאותם הסרטים, המיקרופילמים,
השקפים או השקופיות לא צולמו בישראל ומנכ"ל משרד החינוך והתרבות
אישר שאותם הסרטים, השקפים או השקופיות הם בעלי אופי חינוכי, דהיינו-
6160000/3- מכשירים וציוד, ששימושם הבלעדי להגנתם ולבטחונם של העובדים בתעשיה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ובחרושת, שאושרו על ידי מפקח העבודה הראשי כמתאימים למטרה זו, ובלבד
שרשימת הטובין אושרה על ידי המנהל לפני היבוא, אך למעט טובין שבגדר
פרטים 65.06, 90.03, 90.04 או 90.20.0020 וכן למעט מלבושים והנעלה
6170000/1- גלמים להטבעת מטבעות בעלי הילך חוקי שיובאו באישור נגיד בנק ישראל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
או מי שהוא הסמיך
6180000/9- גביעים, אותות הצטיינות, מדליות וסמלים המוענקים על ידי מוסד או *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ארגון כאות הוקרה למאורע ספורטיבי, תרבותי או מאורע דומה, ובלבד
שהטובין והמוסד או הארגון הוכרו על ידי המנהל לצורך פרט זה
6190000/7- מיתקנים, מכונות, מכשירים או כלים מהסוג המיוחד למשקי חלב ועופות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6210000/3- ציוד לחימה ייחודי אשר נמנה על סוגי ציוד לחימה ייחודי שאישר אותם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מנכ"ל משרד הבטחון בהתייעצות עם המנהל ואשר יובא או יוצר ונמכר בארץ
באישור מנכ"ל משרד הבטחון (מותנה)
6270000/0- חלקים למוני מוניות שרישום פעולותיהם מצטבר וסכומיהם אינם ניתנים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
למחיקה
6280000/8- התקנים המיועדים לשימושם הבלעדי של בעלי סטומות דרכי העכול ודרכי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
השתן; התקנים, שבגדר פרט 90.21 לתוספת הראשונה, הנלבשים, נישאים או
שתולים בגוף האדם, כדי להקל על מום או נכות; חלקים או אבזרים לכל
אלה
6290000/6- התקנים ומכשירים חשמליים, המתוכננים במיוחד לשימושם של נכי גפיים, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
המיועדים להפעלה, בקרה או פיקוח על פעולות המבוצעות כרגיל על ידי
הגפיים
6580000/5- הערה לפרטים 658 עד 664 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
.
לפי פרטים אלה יסווגו טובין כאמור, אם הטובין המיוצרים מהם פטורים ממכס
.
658/5 טובין, אם משמשים לייצור התקנים אורטופדיים לנפגעי שיתוק, שבגדר פרט
90.21 או לייצור חלקי גוף מלאכותיים שבגדר פרט 90.21 או לייצור
חלקים של ההתקנים האורטופדיים או חלקי גוף מלאכותיים כאמור (מותנה)
60 עיתונים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים שמס ערך מוסף החל על יבואם *
שולם לפי סעיף 26 (ב) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975:-
03 חלקים ואבזרים של כלי רכב המשמשים להרכבה או לייצור של כלי רכב *
המסווגים בפרט זה; כלי רכב המורכבים או המיוצרים מהחלקים והאבזרים
המסווגים בפרט זה -
31 חלק או אבזר משומשים לכלי רכב מנועי, למעט חלק או אבזר מחודשים *
או משופצים וכן למעט צמיגים שבגדר פרט 40.12.2000:-
01 תשמישי קדושה - *
8040000/5- ציוד ומכשירים רפואיים וכן חלקיהם ואבזריהם של ציוד ומכשירים כאמור, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
למעט ציוד אוזל, ובלבד שנתקיימו כל אלה:
1. מנכ"ל משרד הבריאות אישר שהם ישמשו לבנק הדם, לייבוש דם או
להחזקת פלסמה של דם;
2. מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר אישר שהטובין או דומיהם אינם מיוצרים
בישראל;
3. המנהל אישר יבוא הטובין לפי פרט זה, לפני הישלחם מארץ חוץ
(מותנה)
8070000/8- חלקי חילוף למכונות, מכשירים או מיתקנים, הנשלחים על ידי הספק לפי שיעור המכס החל לפי כל פרט מפרטי תוספת זו על המכונה, המכשיר או המיתקן שבעבורם יובאו חלקי החילוףלפי שיעורי המס והתוספת החלים לפי כל פרט מפרטי תוספת זו על המכונה, המכשיר או המיתקן שבעבורם יובאו חלקי החילוף*** פ ט ו ר *** *
במסגרת אחריותו להפעלה תקינה של המכונה, המכשיר או המיתקן, ובלבד
שנתקיימו כל אלה:
1. חלקי החילוף נשלחים ללא תמורה על ידי ספק המכונה;
2. חלקי החילוף מסופקים במסגרת אחריותו להפעלה תקינה של המכונה,
המכשיר או המיתקן;
3. חלקי החילוף יובאו תוך שנה מיום שחרור המכונה, המכשיר או המיתקן;
4. שיעור המכס החל על המכונה, המכשיר או המיתקן אינו עולה על 5%
8080000/6- בגדים משומשים - למעט פרוות - וכן הנעלה משומשת המיובאת במשלוחי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
דואר - הנשלחים במתנה, ובלבד שגובה המכס שוכנע כי הבגדים וההנעלה
אינם משמשים למסחר וכי לא ניתנה ולא תינתן בעדם תמורה כל שהיא
8090000/4- מבנים טרומיים (PREFABRICATED HOUSES) למגורים, בחלקים של המבנה 4.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
העיקרי, לרבות ארונות הבנויים בתוך החלקים או הקירות והמהווים חלקים
בלתי נפרדים מהם, שמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון והמנהל אישרו כי הם
מיובאים לצרכי הדגמה
10 טובין שיוצאו מישראל ושהמכס שניתן היה להטיל עליהם לפני ייצואם *
ששולם או שלא היו חבים מכס לפני ייצואם והם הוחזרו לישראל לא יאוחר מחמש
שנים לאחר ייצואם או לאחר תקופה ארוכה יותר שאושרה על-ידי המנהל, אם
נתמלאו תנאים אלה -
11 כלי רכב ממוגן - *
כלי רכב המיועד לתנועה בכבישים, הממוגן בפני ירי כדורים מסוג 7.62
מ"מ חודרי שריון, שאושר על ידי משרד התחבורה ומשמש את אחד מאלה:
(1) תושב יהודה שומרון וחבל עזה (להלן יש"ע).
(2) מי שאינו תושב יש"ע העושה שימוש בכלי הרכב בעיקר ביש"ע.
(3) מי שמשרד הביטחון אישר כי מיגון כלי הרכב נדרש לצורך עבודתו.
12 כלי רכב מונמך רצפה, שאושר על ידי משרד התחבורה, הכולל מתקן המיוחד *
לנכים המאפשר לכסא גלגלים כניסה לרכב ויציאה ממנו (להלן - המתקן),
ובלבד שהמיתקן אושר על ידי משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי
לפי הענין -
13 רכב מנועי אשר מותקן בו באופן קבוע ציוד מקצועי יקר ערך, *
שאושר על ידי המנהל המנהל לפני היבוא
8140000/4- רכב אספנות שמשקלו הכולל המותר, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות התעבורה, 7.0%72.0%*** פ ט ו ר *** *
אינו עולה על 4,500 ק"ג
8150000/1- בדים שסיווגם בפרטים 54.08.2290 או 55.13.2000, לגביהם אישר מנכ"ל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
משרד התמ"ת שהם משמשים לייצור ביטנה
8160000/9- רהיטים משומשים, שבגדר פרטים 94.01 ו-94.03 12.0% אל"פ מ-2.00 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
18 טובין המפורטים להלן שיובאו על-ידי נכנס לישראל בעת כניסתו או תוך *
שלושה חודשים לפני או אחרי כניסתו והוא אינו זכאי לגביהם לפטור ממכס
לפי פרט 7 ולפטור ממס קניה לפי צו מס קניה (פטור), התשל"ו - 1975,
וכן טובין הנשלחים בחבילות שמשקלן עד 30 ק"ג ברוטו, יחול עליהם
מכס בשיעור הנקוב לצידו של כל פרט משנה, ובלבד שנתקיימו כל אלה -
1. ערכם של כל הטובין המיובאים, שסיווגם הוא לפי פרט זה, אינו עולה
על 1000 דולר;
2. הטובין לא ישמשו למסחר;
3. פרט זה אינו חל על טובין אלה: משקאות משכרים; מוצרי טבק; צרכי
מזון אחרים במשקל שמעל 2 ק"ג לכל סוג; רכב מנועי, חלקיו ואבזריו;
שטיחים; רהיטים -
8190000/3- כיסויי לחץ המיוחדים לנפגעי כוויות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8200000/1- מכשירי טלוויזיה בלתי משולבים שסיווגם בפרט 85.28 (להלן בפרט זה - לפי שיעורי המכס החלים על הטובין האמורים לפי כל פרט מתוספת זו*** פ ט ו ר *** *
"המכשירים") המשמשים בבתי מלון ובלבד שנתקיימו כל אלה:
1. מנכ"ל משרד התיירות אישר שבשנה שקדמה ל-1 בינואר של שנת שחרור הטובין
אירח בית המלון תיירי חוץ במספר כולל העולה על 10% מסך כל לינות בית
המלון באותה שנה
2. המכשירים יסומנו בשם בית המלון או התקיים לגבי הסימון או במקומו כל
תנאי אחר שיקבע גובה המכס לקיום הוראות פרט זה
3. המכשירים הם לשימוש בית מלון בשטח שאינו כלול בתכנית מאושרת על פי חוק
לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן התכנית המאושרת) או בשטח הכלול
בתכנית המאושרת, אך השימוש במכשירים יהיה רק לאחר תום שנתיים מיום גמר
ביצוע תכנית המאושרת;
לענין זה, יראו מכשירים אשר שימושם אינו בלעדי בשטח שמחוץ לתכנית
המאושרת כאילו הם לשימוש בשטח הכולל בתכנית המאושרת (מותנה)
21 טובין המיובאים ע"י מיזם מורשה על פי חוק אזורי נמל חופשיים, *
התשכ"ט-1969(12) , שאושר ע"י גובה המכס והמיועדים לשימושו הבלעדי של
מיזם שבאזור נמל חופשי -
8230000/5- מרגרינה שבגדר פרט 15.17.1000 שמקורה בארצות אפט"א *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8250000/0- בדים בלתי מולבנים שהם חומר גלם לתעשיית הטקסטיל וההלבשה ושסיווגם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
בפרטים אלה: 51.12.1000, 54.07, 54.08, 55.12, 55.13, 55.14, 55.16
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ