Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK1 טובין שונים
קבוצה 1 - טובין המיועדים למפורטים בתוספת לחוק
המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד),
תשי"ז - 1957
פרט10טובין המיובאים על ידי חברת שירותי נפט בע"מ או על ידי חברת בתי
זיקוק לנפט בע"מ -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/8 מלאי, ציוד, חמרים וכל פריטים אחרים, בין שמיובאים במישרין ובין *** פ ט ו ר ***---*** פ ט ו ר *** *
שנשלחים ממחסן רשוי בישראל, הנחוצים למפעליה של הקיבולת של החברות
ולצרכי ההובלה שלהן, לרבות כל ציוד בשביל משרדים, בתים, בתי חולים
או בנינים אחרים, שהם רכושן של החברות והמשמשים לפעולותיהן,והמילה
"קיבולת" (UNDERTAKING) שבפרט זה יהיה לה אותו מובן שיש לה באמנות
שפורסמו בעתון רשמי מס' 276 מיום 1.2.31 ומס' 843 מיום 24.11.38
(מותנה)
2000/7 בנזין וקרוסין הנשלחים על שם אחת החברות ממחסן רשוי בישראל; ובלבד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
שבכל אחד משני המקרים תתן חברה מן החברות התחייבות, כי תשתמש בחמרים
רק לצרכי עבודות החברה או קיבולותיה, או לצרכי ההובלה אשר לה
(מותנה)
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ