Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK1 טובין שונים
קבוצה 1 - טובין המיועדים למפורטים בתוספת לחוק
המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד),
תשי"ז - 1957
פרט07טובין המיובאים על ידי נכנסים לישראל -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 תייר זכאי לפטור על הטובין המנויים להלן שהובאו עמו:- *
1010/3 חפצים אישיים (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1020/2 כלי עבודה (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1030/1 מכונת כתיבה, מצלמה, מסרטה, מקלט רדיו, מקלט טלוויזיה, מקליט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
צליל, משקפת, תכשיטים אישיים, כלי נגינה, מקול, עגלת ילדים, אוהל
אחד ושאר ציוד מחנאות, ציוד ספורט, זוג אופניים בלי מנוע ומכשירים
כיוצא באלה של נוסעים, כולם משומשים ומיטלטלים (מותנה)
1040/0 גרור למגורים; סירה (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
גובה המכס רשאי לדרוש מהנכנס ערובות שהחפצים יוצאו עם תום תוקפו של
הרשיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור או עם צאתו מישראל, הכל לפי
התאריך המוקדם יותר, או שישולם סכום המכס והמס שהגיע בעדם בעת
היבוא, במקרה שגובה המכס ירשה את השארתם בארץ.
1050/9 רכב מנועי, ובלבד שיובא בתוך 3 חודשים מיום כניסת התייר ויוצא *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
או שולמה יתרת המסים החלים עליו לא יאוחר מתום 6 חודשים מיום
השחרור, ואולם המנהל רשאי לאשר את השארתו בישראל של הרכב שיובא
לתקופה של 6 חודשים נוספים, ובלבד שנתן התייר ערבות להנחת דעתו של
המנהל לגבי תייר כהגדרתו בפסקת משנה (יד)(2) להגדרת "תייר", המנהל
רשאי לאשר את השארתו בישראל של הרכב לתקופה של 30 חודשים נוספים
(מותנה)
1051/7 רכב מנועי שרכש תייר ממחסן רשוי בתוך 3 חודשים מיום כניסת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
התייר, ויוצא או שולמה יתרת המסים החלים עליו, לא יאוחר מתום 6
חודשים מיום הרכישה, ובלבד שהתייר נתן ערבות, להנחת דעת המנהל,
לקיום התנאים האמורים, ואולם המנהל רשאי לאשר את השארתו בישראל
של הרכב שנרכש, לתקופה של 6 חודשים נוספים, ובלבד שהתייר נתן
ערבות להנחת דעת המנהל (מותנה)
1052/5 רכב מנועי שיובא או שנרכש ממחסן רשוי בתוך 3 חודשים מיום *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
כניסת תייר עם אשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/2 (תלמיד), כמשמעותה
בתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974 (להלן-תקנות הכניסה), ויוצא או
שולמה יתרת המסים החלים עליו, עד מועד תפוגת תוקף האשרה ובלבד
שייתן ערבות, להנחת דעת המנהל, לקיום התנאים האמורים (מותנה)
1053/3 רכב מנועי שיובא או שנרכש ממחסן רשוי בתוך 3 חודשים מיום *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
כניסת תייר עם אשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/3 (איש דת) לפי
תקנות הכניסה, ויוצא או שולמה יתרת המסים החלים לגביו, עד מועד
תפוגת האשרה ובלבד שמוסד הדת שמשרת בו התייר נתן התחייבות, להנחת
דעת המנהל, לקיום התנאים האמורים (מותנה)
1054/1 רכב מנועי שיובא או שנרכש ממחסן רשוי בתוך 3 חודשים מיום *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
כניסת התייר, המחזיק בתעודת עיתונאי, עיתונאי חוץ או צלם חוץ מאת
לשכת העיתונות הממשלתית, ויוצא או שולמה יתרת המסים החלים לגביו,
עד מועד תפוגת אשרת הכניסה, ובלבד שמעסיקו נתן התחייבות, להנחת
דעת המנהל, לקיום התנאים האמורים (מותנה)
2500 תושב חוץ:- *
2510/1 כמוגדר בכלל 1(יג)(3), זכאי לייבא טובין המפורטים בפרט משנה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1000, בכפוף לתנאים האמורים שם (מותנה)
2520/0 כמוגדר בכלל 1(יג)(1), זכאי לייבא טובין המפורטים בפרטי משנה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000 ו-3100, בכפוף לתנאים האמורים שם (מותנה)
2530/9 תושב חוץ המוגדר בכלל 1(יג)(2) רשאי לייבא טובין המפורטים בפרט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
משנה 1000 וכן חפצים ביתיים המפורטים בפרט 3000, בכפוף לתנאי אותם
הסעיפים (מותנה)
3000 עולה, שייבא:- *
3010/1 חפצים אישיים, לרבות צרכי מזון ממינים מעורבים במשקל שאינו עולה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
על 15 קילוגרם ושאינם כוללים יותר משני קילוגרם תבלין, בין שהם מסוג
אחד ובין שהם מכמה סוגים, ולא יותר משני קילוגרם קפה, בין שהם מסוג
אחד ובין שהם מכמה סוגים (מותנה)
3020/0 כלי עבודה (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3030/9 חפצים ביתיים שיובאו במטענו הנילווה של העולה בעת כניסתו ובמספר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
משלוחים שאינו עולה על שלושה, וכן משלוח אחד נוסף של חפצים ביתיים,
אם נתקיים אחד מאלה:
(א) הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הצורך במשלוח הנוסף התעורר עקב
תקלה באריזתם או בהובלתם של החפצים הביתיים במשלוח הקודם והעולה
הודיע על כך לגובה המכס סמוך לשחרור המשלוח מפיקוח רשות המכס
3100 עולה אשר זכאי לפטור ממס לפי סעיף 6 לצו מס קניה (פטור), התשל"ו- *
1975, שייבא רכב מנועי:-
3120/8 אופנוע ובלבד שהעולה לא ייבא רכב מנועי לפי פרט משנה 3130 (מותנה) 50.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3130/7 רכב מנועי, ובלבד שהעולה לא ייבא אופנוע לפי סעיף 3120 (מותנה) ---*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3200 עולה שייבא רכב מנועי בפרט 3100, העבירו או את השימוש בו לאחר, *
והוא אינו זכאי לפטור לפי סעיף 17 (ב) לצו מס קניה (פטור) התשל"ו -
1975, ובלבד שמועד שיחררו מפיקוח המכס חלפו מעל 24 חודשים ממועד
ייצורו של הרכב, או אם מועד ייצורו אינו ידוע, מהמועד שבו נרשם
לראשונה בדרכים במדינת חוץ:-
3210/7 אופנוע ------*** פ ט ו ר *** *
3230/5 רכב מנועי אחר ------*** פ ט ו ר *** *
4000 תושב חוזר לאחר ששהה מחוץ לישראל תקופה מהתקופות שצויינו להלן, *
או סטודנט חוזר (להלן-הזכאי), זכאי לפטור על החפצים המנויים להלן:-
4010/0 תושב חוזר ששהה מחוץ לישראל עד שלושה ימים, ובלבד שנכנס *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
לישראל דרך מעבר גבול יבשתי.
הלבשה, הנעלה וצרכי טואלט מסוגים ובכמויות שנהוג להביאם כמעטן יד של נוסע
(מותנה)
4020/9 תושב חוזר לאחר פחות משנתיים, אך יותר משלושה ימים לגבי מי שנכנס לישראל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
דרך מעבר גבול יבשתי - חפצים אישיים, למעט מלבושי פרווה (מותנה)
4030 תושב חוזר לאחר שנתיים או יותר שאינו מפורט בסעיף 4040, או סטודנט *
חוזר:-
4031/6 חפצים אישיים (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4032/4 כלי עבודה (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4034/0 חפצים ביתיים (מותנה) לא יובאו הטובין המפורטים בכלל 1(ה) ב' *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עד ה' במטען הנילווה של הזכאי בעת כניסתו, יינתן הפטור, אם ייבא את
הטובין תוך תשעה חודשים מיום כניסתו, ובלבד שיובאו לישראל במספר
משלוחים שאינו עולה על שניים; המנהל רשאי לאשר ייבוא במשלוח אחד
נוסף, אם הוכח לו שהצורך במשלוח הנוסף התעורר עקב תקלה באריזתם או
הובלתם של הטובין במשלוח הקודם, והזכאי הודיע על כך לגובה המכס סמוך
לשחרור אותו משלוח מפיקוח רשות המכס.
4040 תושב חוזר או סטודנט חוזר לאחר שש שנים או יותר ובלבד שהוא או *
בן זוגו לא הועסקו, בחמש שנים לפני מועד הכניסה, מטעם מדינת ישראל
או רשות מרשויותיה, ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה,
ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה, או מטעם כל תאגיד
הרשום בישראל או המתנהל בישראל על פי דין:-
4041/5 חפצים אישיים (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4042/3 כלי עבודה (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4043/1 חפצים ביתיים (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
לא יובאו חפצים ביתיים למעט טובין המפורטים בכלל 1 (ה) ב' עד ה',
במטען הנלווה של הזכאי בעת כניסתו, יינתן הפטור, אם ייבא את הטובין
בתוך תשעה חודשים מיום כניסתו, ובלבד שיובאו לישראל במספר משלוחים
שאינו עולה על שנתיים; המנהל רשאי לאשר ייבוא במשלוח אחר נוסף אם
יוכח לו שהצורך במשלוח הנוסף, התעורר עקב תקלה באריזתם או בהובלתם
של הטובין במשלוח הקודם והזכאי הודיע על כך למנהל סמוך לשחרור אותו
אותו משלוח מפיקוח רשות המכס
4100 תושב חוזר כאמור בסעיף 4040 אשר זכאי לפטור ממס לפי סעיף 7 לצו *
מס קניה (פטור) התשל"ו-1995, שייבא רכב מנועי:-
4110/8 אופנוע ובלבד שהתושב החוזר לא ייבא רכב מנועי לפי סעיף 4120 (מותנה) 50.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4120/7 רכב מנועי, ובלבד שהתושב החוזר לא ייבא אופנוע לפי סעיף 4110 ------*** פ ט ו ר *** *
(מותנה)
4200 תושב חוזר שייבא רכב מנועי בפרט משנה 4100, העבירו או את השימוש *
בו לאחר, והוא אינו זכאי לפטור לפי סעיף 17 (ב) לצו מס קניה (פטור)
התשל"ו-1975, ובלבד שמועד שחרורו מפיקוח המכס חלפו מעל 24 חודשים
ממועד ייצורו של הרכב, או אם מועד ייצורו אינו ידוע, מהמועד שבו
נרשם לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ:-
4210/6 אופנוע ---*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4230/4 רכב מנועי אחר ---*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5000 אדם המשרת באניה או בכלי טיס, הנכנס לישראל לאחר ששהה מחוץ לישראל *
פחות מ-60 ימים רצופים זכאי לפטור על חפצים אלה:-
5010/9 הלבשה והנעלה משומשות וצרכי טואלט מסוגים ובכמויות שנהוג להביאם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
כמטען יד של נוסע (מותנה)
5020/8 טבק לכל צורותיו בכמות שאינה עולה על 200 גרם; יין בכמות שאינה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עולה על 3/4 ליטר ומשקאות משכרים אחרים בכמות שאינה עולה על 3/4
ליטר - לכל נכנס שגילו 18 שנה לפחות, אם שהה מחוץ לישראל חמישה ימים
או יותר (מותנה)
5030 לכל נכנס שגילו 18 שנה לפחות, סיגריות בכמות שאינה עולה על:- *
5031/5 80 סיגריות, אם שהה מחוץ לישראל פחות מחמישה ימים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5032/3 200 סיגריות, אם שהה מחוץ לישראל חמישה ימים או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5040/6 טובין אחרים שערכם הכולל אינו עולה על 20 דולר לכל תקופת היעדרו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עד חמישה ימים,ועל דולר וחצי נוספים לכל יום מעל חמשת הימים
הראשונים (מותנה)
5050/5 טובין שסך כל מסי היבוא החלים עליהם אינו עולה על 20 ש"ח *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ