Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלקK1 טובין שונים
קבוצה 1 - טובין המיועדים למפורטים בתוספת לחוק
המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד),
תשי"ז - 1957
פרט06טובין המיובאים על ידי אדם הנהנה מפטור עליהם על פי התחייבות הנובעת
מהסכמים אלה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/6 הסכם כללי לשיתוף פעולה טכני בין ישראל וארצות הברית של אמריקה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
לפי תכנית סעיף 4 (כ"א 24, עמוד 315; כ"א 181, עמוד 265) (מותנה)
1500 הסכם בענין יבוא חומר חינוכי, מדעי ותרבותי (כ"א 28, עמוד 351):- *
1510/4 נספח ד' (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1590/6 יתר הנספחים (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000/5 אמנת ג'נבה מ-12.8.1949 בדבר הטיפול בשבויי מלחמה (כ"א 30,עמוד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
455) (מותנה)
2500/4 אמנת ג'נבה מ-12.8.1949 בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה (כ"א 30, עמוד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
559) (מותנה)
3000/4 הסכם בין ישראל ובין צרפת, בדבר פטור גומלין ממסים לגבי חומר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
תעמולה וכתבי תעמולה המיועדים לתיירים (כ"א 141, עמוד 185; כ"א
167, עמוד 111; כ"א 168, עמ' 113; כ"א 210, עמוד 421) (מותנה)
3500/3 חילוף איגרות בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
המהווה הסכם בדבר עזרה כלכלית מיוחדת לישראל במסגרת מצע לעזרה
כלכלית מיוחדת על ידי ארצות הברית של אמריקה למזרח הקרוב ולאפריקה
(כ"א 151, עמוד 231) (מותנה)
3600/1 "ההצעה" הנספחת להסכם בין מצרים וישראל, מיום 1.9.1975 (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3700/9 הפרוטוקול שנחתם ביום ג' באב התשמ"א (3.8.1981) בין מדינת ישראל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
לבין מצרים, בדבר הקמתם וקיומם של הכוח והמשקיפים הרב-לאומיים,
בסיני (מותנה)
3800/7 הסכם בין מדינת ישראל ובין ארצות הברית של אמריקה על פי חוק *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ"ג-1993
4000/3 הסכם בדבר קרן המטבע הבין-לאומית (כ"א 153, עמ' 279) (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4100/1 אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח, התשל"ו-1976 (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4200/9 הסכם קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4300/7 הפרוטוקול בין ממשלת ישראל וממשלת אוקראינה בדבר הקמה הדדית של *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מרכזי תרבות ומידע ופעילויותיהם (מותנה)
4500/2 הסכם בדבר הבנק הבין-לאומי לשיקום ולפיתוח (כ"א 154, עמוד 313) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(מותנה)
5000/2 הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה, למימון *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
תכניות מסויימות לחילופים בשדה החינוך (כ"א 472, עמוד 481) (מותנה)
5100/0 הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה, בדבר קרן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מדע דו-לאומית של ארצות הברית וישראל (כ"א 811) (מותנה)
5200/8 הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה, בדבר קרן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
דו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים של ישראל וארצות הברית (כ"א 853)
(מותנה)
5300/6 הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה, בדבר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
הקמת קרן למחקר ולפיתוח חקלאיים (מותנה)
5400/4 הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
בדבר מכון גתה, מרכז התרבות הגרמני (כ"א 867) (מותנה)
5500/1 הסכם של התאגיד הבין-לאומי למימון (כ"א 236, עמ' 9) (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5600/9 הסכם לשיתוף פעולה בשטח החקלאות בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
הרפובליקה של ונצואלה (כ"א 979) (מותנה)
5700/7 הסכם לשיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי בין ממשלת מדינת ישראל לבין *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ממשלת הרפובליקה של ונצואלה (מותנה)
5800/5 הסכם לשיתוף פעולה טכני בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
הרפובליקה של ארגנטינה (מותנה)
5900/3 הסכם בדבר שיתוף פעולה טכני בין ממשלת הרפובליקה של זאיר לבין *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ממשלת מדינת ישראל (מותנה)
6000/1 אמנת המכס בדבר הקלות ביבואם של טובין להצגה או לשימוש בירידים, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
בכינוסים או באירועים דומים (כ"א 509, עמ' 1) (מותנה)
6500/0 אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מקצועי (כ"א 555, עמ' 399) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(מותנה)
7000/0 אמנת מכס בדבר כלי קיבול (כ"א 677, עמ' 407) (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
7500/9 אמנת מכס בדבר הובלה בין-לאומית של טובין מכוח פנקסי TIR *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(כ"א 964) (מותנה)
7600/7 פרוטוקול נוסף לאמנה על הקלות ממכס לתיירות בנוגע ליבואם של *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מסמכים וחומר לפרסומת התיירות (כ"א 240 עמ' 131) (מותנה)
8000/9 אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מדעי (כ"א 756, עמ' 135) (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8500/8 אמנת מכס בדבר יבוא זמני של כלי אריזה (כ"א 440, כרך 12, עמ' 549) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(מותנה)
9000/8 אמנת מכס בדבר ציוד רווחה ליורדי ים (כ"א 791) (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9500/7 אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד פדגוגי (כ"א 802) (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9600/5 אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית (כ"א 51) (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9700/3 הסכם יסודי בין ארגון הבריאות העולמי ובין ממשלת ישראל, בדבר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
אספקת סיוע של יעוץ טכני (כ"א 341 עמ' 587) (מותנה)
9800/1 הסכם בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת קנדה בדבר הובלה אווירית *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(כ"א 985, עמ' 17) (מותנה)
9900/9 הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית בדבר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ההקמה והתפקוד של מרכזי תרבות
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ