Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק16 חלק XVI - מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטיםכללים
(RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים
ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה
פרק85 פרק 85 - מכונות וציוד חשמליים וחלקים בשבילם; מקליטים (RECORDERS)כללים
ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל
קול לטלוויזיה, וחלקים ואבזרים של פריטים אלה
פרט43מכונות ומכשירים חשמליים בעלי פונקציות עצמאיות (INDIVIDUALכללים
FUNCTIONS), של"פ בפרק זה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/0 מאיצי חלקיקים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/9 מחוללי אותות 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/8 מכונות ומכשירים לציפוי חשמלי, לאלקטרוליזה או לאלקטרו-פוריזה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7000 מכונות ומכשירים אחרים:- * *
7010 מערבלי צליל:- * *
7011/1 המשולבים במגבר הספק (POWER MIXER) 12.0%15.0%*** פ ט ו ר *** * *
7019/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7020/2 מכשירים למאור או לכוח; מכשירים המתוכננים להתקנה במבנה או 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עליו; מכשירים המתוכננים להתקנה מחוץ למבנה
7030 מהסוג המשמש ברכב מנועי:- * *
7031/9 המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנעה על 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מסילה
7039/2 אחרים 12.0%12.0%60.0% * *
7040/0 לגילוי מתכות בשיטה אלקטרומגנטית 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7050 למכשירים שבפרטים 85.17 עד 85.29 למעט מכשירים לבקרה מרחוק:- * *
7051/7 המיוחדים למכשירים שסיווגם מפרטי המשנה הבאים:85.25.5000, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
85.26.1000, 85.26.9100, 85.26.9220, 85.26.9230
7052/5 כרטיסים לממירים לאותות חזותיים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7054/1 ממירים למערכות קוויות לתדר גבוה *** פ ט ו ר ***10.0%*** פ ט ו ר *** * *
7056/6 מכשירים להמרה, הגברה ועיבוד אותות וידאו (VIDEO SIGNALS), *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עם כניסות ויציאות של אותות וידאו בלבד; זן אנטנה המשולבת עם מגבר וממיר
תדרים המותקנת במוקד צלחת לקליטת אותות מלווינים (LOW-NOISE-BLOCK LNB)
7057/4 אחרים, מיוחדים לציוד נושא 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7058/2 מגברים, מנחתים, מסננים ומשווים (EQUALIZERS) לתקשורת בכבלים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7059/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7090/5 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 חלקים:- * *
9030 מהסוג המשמש ברכב מנועי:- * *
9031/7 המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מסילה
9032/5 מהסוג המשמש ברכב מנועי שבפרט 87.13 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9039/0 אחרים 12.0%12.0%60.0% * *
9040/8 למכשירים שסיווגם בפרט משנה 85.43.7059 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090 אחרים:- * *
9092/9 המיוחדים למכשירים שסיווגם בפרט משנה 85.43.7054 *** פ ט ו ר ***10.0%*** פ ט ו ר *** * *
9099/4 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ