Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק16 חלק XVI - מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטיםכללים
(RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים
ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה
פרק85 פרק 85 - מכונות וציוד חשמליים וחלקים בשבילם; מקליטים (RECORDERS)כללים
ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל
קול לטלוויזיה, וחלקים ואבזרים של פריטים אלה
פרט38חלקים המתאימים לשימוש עיקרי או בלעדי עם מכשירים שבפרטים 85.35,כללים
85.36 ו-85.37 -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/0 לוחות מילואות, שידות, שולחנות, ארונות ובסיסים אחרים לטובין 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שבפרט 85.37 שאינם מצויידים במכשירים המיועדים להם
9000 אחרים:- *
9020/0 המיוחדים לטלפון קווי או לטלגרף קווי 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9030/9 המיוחדים לציוד נושא 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9040/8 המיוחדים לבקרים הניתנים לתכנות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(PROGRAMMABLE CONTROLLERS)
9050/7 המיוחדים לתקעים או לשקעים שמשקלם אינו עולה על 300 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9060/6 המיוחדים למכשירים אחרים שמשקלם אינו עולה על 150 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9070/5 המיוחדים למכשירים המתוכננים למתח עבודה של 12,000 וולט או *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
יותר
9090/3 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ