Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק16 חלק XVI - מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטיםכללים
(RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים
ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה
פרק85 פרק 85 - מכונות וציוד חשמליים וחלקים בשבילם; מקליטים (RECORDERS)כללים
ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל
קול לטלוויזיה, וחלקים ואבזרים של פריטים אלה
פרט28צגים ומטולים לא משולבים במקלטי טלוויזיה; מקלטי טלוויזיה אםכללים
משולבים במקלטי רדיו או במכשירי הפקה של קול או של הקלטה של קול
או של וידאו או לא -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
4000 צגים בעלי שפורפרות קרן קתודה:- * *
4100 מהסוג המשמש באופן בלעדי או עיקרי במערכות אוטומטיות לעיבוד * *
נתונים שבפרט 84.71:-
4110/5 בעלי מסך שגודלו עולה על 25 אינטש במידה אלכסונית *** פ ט ו ר ***15.0%*** פ ט ו ר *** * *
4190/7 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4900 אחרים:- * *
4910/8 אם משמש במפעל תעשייתי, במוסדות מדע, במוסדות רפואה או במרכז *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לבקרה ופיקוח על תנועה בדרכים (מותנה)
4920/7 המיוחדים לרכב מנועי לראיה בנסיעה לאחור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4990/0 אחרים *** פ ט ו ר ***15.0%*** פ ט ו ר *** * *
5000 צגים אחרים:- * *
5100 מהסוג המשמש באופן בלעדי או עיקרי במערכות אוטומטיות לעבוד נתונים * *
שבפרט 84.71:-
5110/4 בעלי מסך שגודלו עולה על 25 אינטש במידה אלכסונית *** פ ט ו ר ***15.0%*** פ ט ו ר *** * *
5190/6 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5900 אחרים:- * *
5910/7 אם משמש במפעל תעשייתי, במוסדות מדע, במוסדות רפואה או במרכז *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לבקרה ופקוח על תנועה בדרכים (מותנה)
5920/6 המיוחד לרכב מנועי לראיה בנסיעה לאחור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5950/3 מסוג LED או LCD הבנויים ממודולים בעלי התכונות האלה: *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1) עוצמת אור של NIT 4000 או יותר;
2) המרחק בין מרכז שתי יחידות הארה (LED) או מרכז של שני פיקסלים
צמודים הוא 8 מ"מ או יותר.
5990/9 אחרים *** פ ט ו ר ***15.0%*** פ ט ו ר *** * *
6000 מטולים:- * *
6100/4 מהסוג המשמש באופן בלעדי או עיקרי במכונות אוטומטיות לעבוד *** פ ט ו ר ***15.0% אל"י מ-2500.00 לכ"א*** פ ט ו ר *** * *
נתונים שבפרט 84.71
6900/7 אחרים *** פ ט ו ר ***15.0% אל"י מ-2500.00 לכ"א*** פ ט ו ר *** * *
7000 מקלטי טלוויזיה אם משולבים או לא במקלטי רדיו * *
או במכשירי הפקה או הקלטה של קול או של וידאו:-
7100 לא בנויים לשלב בתוכם צג וידאו או מסך:- * *
7120/1 המיוחדים לקליטה מלווין לתדירות מעל 900 מגה הרץ בשחור לבן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
או בגוון יחיד
7130/0 המיוחדים לשידורי טלוויזיה ספרתיים לא מוצפנים שאינם כוללים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
התקן פענוח לקליטה מלוויין או ממשדרי טלוויזיה קרקעיים
7140/9 אחרים, המיוחדים לקליטה מלוויין או מכבלים *** פ ט ו ר ***10.0%*** פ ט ו ר *** * *
7190/4 אחרים *** פ ט ו ר ***15.0%*** פ ט ו ר *** * *
7200/1 אחרים, בצבעים *** פ ט ו ר ***15.0%*** פ ט ו ר *** * *
7300/9 אחרים, בשחור לבן או בגוון יחיד אחר *** פ ט ו ר ***15.0%*** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ