Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק16 חלק XVI - מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטיםכללים
(RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים
ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה
פרק85 פרק 85 - מכונות וציוד חשמליים וחלקים בשבילם; מקליטים (RECORDERS)כללים
ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל
קול לטלוויזיה, וחלקים ואבזרים של פריטים אלה
פרט14כיבשנים ותנורים חשמליים, תעשייתיים או מעבדתיים (לרבות אלוכללים
הפועלים על ידי אינדוקציה או הפסד דיאלקטרי (DIELECTRIC LOSS));
ציוד תעשייתי או מעבדתי אחר לעיבוד חומרים בחימום על ידי אינדוקציה
או הפסד דיאלקטרי (DIELECTRIC LOSS) -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 כיבשנים ותנורים מחוממים באמצעות התנגדות:- *
1010/0 שמשקל כל אחד 1000 ק"ג או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1090/2 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000 כיבשנים ותנורים הפועלים על ידי אינדוקציה או הפסד דיאלקטרי *
(DIELECTRIC LOSS):-
2010/9 שמשקל כל אחד 1000 ק"ג או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2090/1 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000 כיבשנים ותנורים אחרים:- *
3010/8 שמשקל כל אחד 1000 ק"ג או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3090/0 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4000 ציוד אחר לעיבוד חומרים בחימום על ידי אינדוקציה או הפסד דיאלקטרי *
(DIELECTRIC LOSS):-
4010/7 שמשקל כל אחד 1000 ק"ג או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4090/9 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 חלקים:- *
9010/2 עשויים מזכוכית *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9090/4 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ