Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק16 חלק XVI - מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטיםכללים
(RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים
ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה
פרק85 פרק 85 - מכונות וציוד חשמליים וחלקים בשבילם; מקליטים (RECORDERS)כללים
ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל
קול לטלוויזיה, וחלקים ואבזרים של פריטים אלה
פרט05אלקטרו-מגנטים; מגנטים קבועים ופריטים שייעודם ליהפך למגנטים קבועיםכללים
לאחר מיגנוט; תפסניות (CHUCKS), מלחצות (CLAMPS) והתקני החזקה
דומים, אלקטרו-מגנטיים או מגנטיים קבועים, מצמדים (COUPLINGS),
מזווגים (CLUTCHES) ובלמים, אלקטרו-מגנטיים; ראשי הרמה
אלקטרומגנטיים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מגנטים קבועים ופריטים שייעודם ליהפך למגנטים קבועים לאחר מיגנוט:- *
1100/7 ממתכת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1900/0 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000 מצמדים, מזווגים ובלמים אלקטרו-מגנטיים:- *
2010/7 מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים 10.0%12.0%60.0% *
ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה
2090/9 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 אחרים, לרבות החלקים:- *
9010 אלקטרו-מגנטים:- *
9011/8 עד 500 וולט-אמפר (.V.A) למעט ראשי הרמה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9012/6 ראשי הרמה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9019/1 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9020/9 אופצים, מלחצות, מלחציים ומחזיקי טעוני עיבוד דומים, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
אלקטרו-מגנטיים או מגנטיים קבועים
9090/2 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ