Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק83 פרק 83 - פריטים שונים ממתכת פשוטהכללים
פרט09מגופות, כיפות ומכסים (לרבות פקקי כתר, כיפות מתברגות ופקקי מזיגה),כללים
קפסולות לבקבוקים, מגופות מתוברגות, מכסים למגופות, סגירות-חתימה
ואבזרי אריזה אחרים, ממתכת פשוטה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/6 פקקי כתר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 אחרים:- *
9010/7 מגופות לחביות מתכת, מכסי מגופות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(BUNG COVERS) בעבורן
9020/6 סגירות - חתימה על חביות מתכת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9030/5 חישוקים לאריזה שרוחבם אינו עולה על 32 מ"מ ועוביים אינו עולה 4.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
על 1 מ"מ
9040/4 בתי מגופה בעלי הברגה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9090/9 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ