Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק83 פרק 83 - פריטים שונים ממתכת פשוטהכללים
פרט05מיתאמים לכריכות או לתיקים, של דפים בלתי מהודקים, מהדקי מכתבים,כללים
פינות למכתבים, מהדקים לניירות, תגי אינדקס ופריטי משרד דומים,
ממתכת פשוטה; סיכות כילוב בפסים (כגון למשרדים, לריפוד, לאריזה),
ממתכת פשוטה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/4 מיתאמים לכריכות או לתיקים של דפים בלתי מהודקים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000/3 סיכות כילוב בפסים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 אחרים:- *
9010/5 מהדקים 4.2%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9090/7 אחרים, לרבות חלקים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ