Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק83 פרק 83 - פריטים שונים ממתכת פשוטהכללים
פרט02מיקבעים, מיתאמים ופריטים דומים, ממתכת פשוטה, המתאימים לרהיטים,כללים
לדלתות, מערכות לגרם-מדרגות, לחלונות, לתריסים, למרכבים, למוצרי
אוכף, למזוודות, לתיבות, לקופסאות או לדומיהם; כוננים וקולבים
לכובעים, זיזים ומיקבעים דומים, ממתכת פשוטה; גלגלונים עם כנות,
ממתכת פשוטה; סוגרי דלתות אוטומטיים ממתכת פשוטה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/1 צירים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000/0 גלגלונים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000 מיקבעים, מיתאמים ופריטים דומים אחרים, המתאימים לרכב מנועי:- *
3010 המתאימים ברכב מנועי למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים ממס, *
למלגזות לכלי רכב הנעים על מסילה וכן למעט המיוחדים למערכת התאורה:-
3011/6 המיוחדים לנעילת ארגזים, מכולות וכלי קיבול אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3019/9 אחרים 8.0%12.0%60.0% *
3090/0 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4000 מיקבעים, מיתאמים ופריטים דומים אחרים:- *
4100/6 המתאימים לבנינים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4200/4 אחרים, המתאימים לרהיטים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4900/9 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5000/7 כוננים וקולבים לכובעים, זיזים ומיקבעים דומים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6000/6 סוגרי דלתות אוטומטיים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ