Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק82 פרק 82 - כלים, מכשירים, כלי חיתוך, כפות ומזלגות,כללים
ממתכת פשוטה; חלקיהם ממתכת פשוטה
פרט14כלי חיתוך אחרים (כגון מגזזות שיער, קופיצים לקצבים או למטבח,כללים
סכינים לקיצוץ וסכינים לריסוק, סכינים לנייר); מערכות וכלים למניקור
או פדיקור (לרבות פצירות לציפורניים) -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/8 סכינים לנייר, פותחי מכתבים, סכיני מחיקה (ERASING KNIVES), 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מחדדים לעפרונות, ולהבים בעבורם
2000/7 מערכות וכלים למניקור או לפדיקור (לרבות פצירות לציפרניים) 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000/0 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ