Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק82 פרק 82 - כלים, מכשירים, כלי חיתוך, כפות ומזלגות,כללים
ממתכת פשוטה; חלקיהם ממתכת פשוטה
פרט05כלי יד (לרבות יהלומי זגגים) של"פ; מנורות הלחמה; מלחציים, מלחצותכללים
ודומיהם, חוץ מאבזרים או מחלקים של מכונות כלים או מכונות
חיתוך בסילון מים; סדנים; מפחות מיטלטלות; גלגלי השחזה המופעלים ביד או
באמצעות דוושה עם שלדים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/6 כלי קדיחה, תיברוג או תיברוז 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000/5 פטישים ומקבות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000/4 מקצועות, מפסלות, מפסלות עגולות למחצה וכלי חיתוך דומים לעיבוד עץ 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4000/3 מברגים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5000 כלי יד אחרים (לרבות יהלומי זגגים):- *
5100/0 כלים למשק בית 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5900 אחרים:- *
5910/2 כלי כילוב שמשקל כל אחד אינו עולה על 300 גרם 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5920 כלי כילוב אחרים:- *
5921/9 משרדיים 8.0% אל"פ מ-0.63 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5929/2 אחרים 8.0% אל"פ מ-0.63 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5930/0 כלי יד לקשירת חוטי טקסטיל קרועים במכונות טקסטיל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5990 אחרים:- *
5991/2 משרדיים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5999/5 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6000/1 מנורות הלחמה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
7000/0 מלחציים, מלחצות ודומיהם 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8000/9 סדנים; מפחות מיטלטלות; גלגלי השחזה המופעלים ביד או באמצעות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
דוושה, עם שלדים
9000 מערכות של פריטים שבשניים או יותר מפרטי המשנה הנ"ל:- *
9010/7 הכוללים כלי כילוב שמשקלם עד 300 גרם 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9020/6 הכוללים כלי כילוב משרדיים אחרים 8.0% אל"פ מ-0.63 לכ"א*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9090/9 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ