Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק82 פרק 82 - כלים, מכשירים, כלי חיתוך, כפות ומזלגות,כללים
ממתכת פשוטה; חלקיהם ממתכת פשוטה
פרט01כלי-יד אלה: אתים, יעים, מעדרים, מכושים, טוריות, קילשונים ומגרפות;כללים
גרזנים, חרמשיות וכלי כריתה דומים; מזמרות (SECATEUR AND PRUNERS)
מסוג כלשהו; חרמשים, מגלים, סכיני שחת, מספריים לשיחים
(HEDGE SHEARS), טריזים לעץ וכלים אחרים מסוג המשמש בחקלאות, בגננות
או בייעור -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/5 אתים ויעים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000/4 קילשונים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000/3 מעדרים, מכושים, טוריות ומגרפות 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4000 גרזנים, חרמשיות וכלי כריתה דומים:- *
4010/1 חרמשים, מגלים וסכיני שחת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4090/3 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5000/1 מזמרות להפעלה ביד אחת (לרבות מספריים לעופות) 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6000 מספריים לשיחים, מספריים לגיזום בעלי שתי ידיות ומספריים דומים *
בעלי שתי ידיות:-
6010/9 גלמים של כלי חיתוך מסוג מספריים שלא עברו עיבוד נוסף לאחר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
החישול
6090 אחרים:- *
6091/9 מזמרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6099/2 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000/7 כלי יד אחרים מהסוג המשמש בחקלאות, בגננות או בייעור 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ