Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק76 פרק 76 - חמרן ופריטים ממנוכללים
פרט16פריטים אחרים עשויים חמרן -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מסמרים ונעצים, מסמרי כילוב (חוץ מאלה שבפרט 83.05), ברגים, * *
לולבים, אומים, ברגי וו, מסמרות, פינים, פינים מפצילים, דיסקיות
ופריטים דומים:-
1010/4 מסמרים לקביעה בדרכים מהסוג "ROAD STUDS", לרבות "עיני חתול" *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
(CAT'S EYES)
1020/3 מסמרים, מסמרות ישרות לכל אורכן מתחת לראש, ווים, קרסים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1030/2 דיסקיות שקוטרן אינו עולה על 10 ס"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1090 אחרים - * *
1091/4 מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים הפטורים 10.0%12.0%60.0% * *
ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה
1099/7 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9100/5 בד, שבכה, רשת וחמרי גידור, מתיל של חמרן 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9910/7 לחימום, להסקה מרכזית או להספקת מים חמים ברשת המים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9920/6 גלמים (SLUGS) המיוחדים לייצור שפורפרות אריזה בלחיצה ומשיכה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9930/5 מפזרי אויר חם (לרבות מפזרי אוויר טרי או ממוזג) הכוללים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מאוורר או מפוח בעלי מנוע עצמי
9940/4 כלי קיבול לשימוש מקצועי 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9960/2 יציקות, בלתי מעובדות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9970/1 אביזרים לקווי חשמל עיליים ואבזרי מתח גבוה למבדדים וחלקיהם, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לרבות מהדקי משא (SUSPENSION CLAMPS), מהדקי מתיחה (STRAIN CLAMPS),
מצעים למניעת תנודות (PREFORMED ARMOURED RODS), מחברי תילים
(JOINTS), לחיבור קווים עיליים וטבעות מתלה (SUSPENSION RINGS),
למבדדים
9980/0 ממתח של מתכת (EXPANDED METAL) 4.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990 טובין אלה, של"פ:- * *
9991/7 ממטרות לא מכניות לגננות ולחקלאות, שמשקל כל אחת אינו עולה 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
על ק"ג אחד; מחטי סריגת יד או מסרגות למעט חלקיהם
9992/5 תבניות (MOULDS) 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9993/3 סולמות 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9994/1 אשוות (BOBBINS), סלילים (SPOOLS), פונקלים (COPS), ליבות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
(CORES), סיסות קוניות (CONES), גלילים (REELS) ונושאים דומים
מהסוגים המתאימים למכונות טקסטיל
9995/8 המהווים חלקים או אבזרים מיוחדים לכלי שייט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9996/6 חלקים של מכלים שבגדר פרט 76.11 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9997/4 חלקים של מכלים שבגדר פרט 76.13 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9998/2 אחרים, מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לטרקטורים 10.0%12.0%60.0% * *
הפטורים ממס, למלגזות או לרכב הנע על מסילה
9999/0 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ