Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק74 פרק 74 - נחושת ופריטים ממנהכללים
פרט19פריטים אחרים מנחושת -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/4 שרשרות וחלקיהן 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 אחרים:- *
9100 יצוקים, מתובנתים, מוטבעים או מחושלים, אך בלא עיבוד נוסף:- *
9110 טובין אלה:- *
9111/1 מאגרים, מכלים, גיגיות (RESERVOIRS ,TANKS ,VATS) ומכלים 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
דומים, להחזקת כל חומר (למעט גז דחוס או נוזלי), עם ציפוי פנים או
בלעדיו (LINED OR NOT), עם בידוד נגד חום או בלעדיו, אבל בלי ציוד
מיכני או תרמי
9112/9 כלי קיבול לשימוש אישי 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9120/2 אבזרים לקווי חשמל עיליים ואבזרי מתח גבוה למבדדים וחלקיהם, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
לרבות מהדקי משא (SUSPENSION CLAMPS), מהדקי מתיחה (STRAIN CLAMPS),
מצעים למניעת תנודות (PREFORMED ARMOURED RODS), מחברי תילים
(JOINTS) לחיבור קווים עיליים וטבעות מתלה (SUSPENSION RINGS)
למבדדים
9130/1 המהווים חלקים או אבזרים מיוחדים לכלי שייט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9140/0 להסקה מרכזית או להספקת מים חמים ברשת המים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9150/9 לחימום, של"פ בפרט משנה 9140 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9160/8 תבניות (MOULDS) 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9170/7 אנודות לציפוי חשמלי (ELECTRO-PLATING) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9190 אחרים:- *
9191/3 מהסוג המשמש ברכב מנועי 10.0%12.0%60.0% *
9199/6 אחרים, יצוקים או חשילים, בלתי מעובדים 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9900 אחרים:- *
9910/6 מאגרים, מכלים, גיגיות (RESERVOIRS ,TANKS ,VATS) ומכלים 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
דומים, להחזקת כל חומר (למעט גז דחוס או נוזלי), עם ציפוי פנים או
בלעדיו (LINED OR NOT), עם בידוד נגד חום או בלעדיו, אבל בלי ציוד
מיכני או תרמי
9920/5 כלי קיבול לשימוש אישי 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9930/4 דלתות, חלונות ומסגרותיהם ומפתנים לדלתות שהותקנה בהם זכוכית; 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מבנה שהותקנה בו זכוכית
9940/3 אבזרים לקווי חשמל עיליים ואבזרי מתח גבוה למבדדים וחלקיהם, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
לרבות מהדקי משא (SUSPENSION CLAMPS), מהדקי מתיחה (STRAIN CLAMPS),
מצעים למניעת תנודות (PREFORMED ARMOURED RODS), מחברי תילים
(JOINTS) לחיבור קווים עיליים וטבעות מתלה (SUSPENSION RINGS)
למבדדים
9950/2 המהווים חלקים או אבזרים מיוחדים לכלי שייט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9960/1 להסקה מרכזית או להספקת מים חמים ברשת המים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9980/9 לחימום, של"פ בפרטי משנה 9960, 9970 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9990 מוצרים אחרים:- *
9991/6 תבניות (MOULDS) 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9992/4 אנודות לציפוי חשמלי (ELECTRO-PLATING) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9993/2 מהסוג המשמש ברכב מנועי 10.0%12.0%60.0% *
9994/0 בד (לרבות רצועות אין סופיות), שבכות ורשתות, מתיל נחושת; *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ממתח מתכת מנחושת
9999/9 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ