Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק73 פרק 73 - פריטים מברזל או מפלדהכללים
פרט25פריטים יצוקים אחרים, מברזל או מפלדה -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מברזל יצוק, שאינו ניתן לחישול:- *
1010/2 טבעות, מכסים ומסגרות לתאי בקרה של מערכות מים, תברואה, 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
תקשורת או חשמל, תת-קרקעיות; שפות מדרכה, מסגרות ורשתות, לניקוז
מי גשם
1090/4 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 אחרים:- *
9100/3 כדורי טחינה ופריטים דומים לטחנות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9900 אחרים:- * *
9910/5 סירים מטלורגיים וכורים (CRUCIBLES), שאינם בעלי ציוד מיכני 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
או תרמי
9990/7 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ