Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק73 פרק 73 - פריטים מברזל או מפלדהכללים
פרט21תנורים, כיריים, אחים, כופחים (לרבות אלה עם דודי עזר להסקהכללים
מרכזית), מחתות צלייה, מחתות גחלים, מחממי צלחות ומכשירים ביתיים לא
חשמליים דומים, וחלקיהם, מברזל או מפלדה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מכשירי בישול ומחממי צלחות:- *
1100/0 לגז או לגז ודלקים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1200/8 לדלק נוזלי 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900/3 אחרים, כולל מכשירים לדלק מוצק 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8000 מכשירים אחרים:- *
8100/3 לגז או לגז ודלקים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8200/1 לדלק נוזלי 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8900/6 אחרים, כולל מכשירים לדלק מוצק 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000/4 חלקים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ