Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק73 פרק 73 - פריטים מברזל או מפלדהכללים
פרט18ברגים, לולבים, אומים, ברגי עץ, ברגי וו, מסמרות, פינים, פיניםכללים
מפצילים, דיסקיות (לרבות דיסקיות קפיציות) ופריטים דומים, מברזל או
מפלדה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 פריטים מתוברגים:- *
1100/6 ברגי עץ מסוג COACH SCREWS 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1200/4 ברגי עץ אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1300/2 ברגי וו וברגי טבעת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1400/0 ברגים חורצי הברגה 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1500/7 ברגים ולולבים אחרים, אם יחד עם אומיהם ודיסקיותיהם או לא 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1600/5 אומים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1900/9 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000 פריטים לא מתוברגים:- *
2100/5 דיסקיות קפיציות ודיסקיות נעילה אחרות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2200/3 דיסקיות אחרות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2300/1 מסמרות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2400/9 פינים ופינים מפצילים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2900/8 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ