Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק73 פרק 73 - פריטים מברזל או מפלדהכללים
פרט08מבנים (למעט מבנים טרומיים שבפרט 94.06) וחלקי מבנים (כגון גשריםכללים
וקטעי גשרים, שערים לתאי-שייט (LOCK-GATES), מגדלים, תרנים מסורגים
(LATTICE MASTS), גגות, שלדי גגות, דלתות וחלונות ומסגרותיהם
ומפתנים לדלתות, תריסים, מעקות, ועמודים (COLUMNS AND PILLARS)),
מברזל או מפלדה; לוחות, מוטות, פרופילים, צינורות וכדומה, שעובדו
לאחר ייצורם כחלקי מבנים, מברזל או מפלדה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 גשרים וקטעי גשרים:- * *
1010/8 המהווים חלקים או אבזרים מיוחדים לכלי שייט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1090/0 אחרים 10.5%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 מגדלים ותרנים מסורגים:- * *
2010/7 המהווים חלקים או אבזרים מיוחדים לכלי שייט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2090/9 אחרים 10.5%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000 דלתות, חלונות ומסגרותיהם ומפתנים לדלתות:- * *
3010 שהותקנה בהם זכוכית:- * *
3011/4 מזכוכית שפורטה בפרט 70.08 הכוללת שכבה סופגת, מחזירה 10.5%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
(REFLECTING) או לא מחזירה
3012/2 מזכוכית שפורטה בפרט 70.07-2999 10.5%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3013/0 אחרת, בעלת שכבה סופגת, מחזירה (REFLECTING) או לא מחזירה 10.5%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3019/7 אחרת 10.5%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3090/8 אחרים 10.5%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000/6 ציוד לפיגומים (SCAFFOLDING, SHUTTERING), לתמוכות (PROPPING) או *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
לתמיכת בורות (PIT-PROPPING)
9000 אחרים:- * *
9010/0 שערי תא-השיט, מסגרות לפתחי מיכרות ומבנים עליים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
(SUPERSTRUCTURES); תריסי ארובה (SLUICE GATES); רציפים, מזחים
ושוברי גלים (MARINE MOLES); מבנים עיליים למגדלי אור
9020/9 המהווים חלקים או אבזרים מיוחדים לכלי שייט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9030 מבנה שהותקנה בו זכוכית:- * *
9032/4 מזכוכית שפורטה בפרט 70.08 הכוללת שכבה סופגת, מחזירה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
(REFLECTING) או לא מחזירה
9033/2 מזכוכית שפורטה בפרט 70.07-2999 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9034/0 אחרת, בעלת שכבה סופגת, מחזירה (REFLECTING) או לא מחזירה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9039/9 אחרת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9040/7 מהסוג המשמש לזיון בטון 10.5%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090 אחרים:- * *
9091/0 רצועת פלדה, המיוחדת לייצוב קרקע, המשוננת משני צידיה, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שאורכה 3 מטר או יותר ורוחבה אינו עולה על 8 ס"מ
9099/3 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ