Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק73 פרק 73 - פריטים מברזל או מפלדהכללים
פרט07מיתאמי צינורות (כגון: מצמדים, ברכיים, שרוולים), מברזל או מפלדה -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מיתאמים יצוקים:- * *
1100/9 מברזל יצוק בלתי חשיל 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1900 אחרים:- * *
1910/1 גלמים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1990/3 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000 אחרים, מפלדת אל-חלד:- *
2100 אגנים:- *
2110/7 גלמים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2190/9 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2200 ברכיים, קטעים כפופים (BENDS) ושרוולים, בעלי הברגה:- *
2210/5 גלמים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2290/7 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2300 מיתאמים לריתוך בהשקה:- *
2310/3 גלמים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2320/2 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2900 אחרים:- *
2910/0 גלמים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2920/9 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 אחרים:- *
9100 אגנים:- *
9110/0 שמשקלם אינו עולה על 25 ק"ג 11.9% אל"פ מ-0.11 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9190/2 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9200 ברכיים, קטעים כפופים (BENDS) ושרוולים, בעלי הברגה:- *
9210/8 מפלדה מסוגסגת, כפי שהוגדרה בכלל 1(ו) לכללים לפרק 72 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9220/7 שמשקל כל אחד עולה על 5 ק"ג *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9230/6 גלמים מחושלים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9290/0 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9300 מיתאמים לריתוך בהשקה:- *
9310/6 מפלדה מסוגסגת, כפי שהוגדרה בכלל 1(ו) לכללים לפרק 72 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9330/4 גלמים מחושלים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9340/3 ברכיים (ELBOWS), ברכיים כפולות (U PIPE),קשתות וזוויתינים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(ANGLES) של צינורות בעלי קוטר פנימי שאינו עולה על 480 מ"מ,למעט
אלה מפלדה מסוגסגת
9390 אחרים:- *
9391/6 שמשקל כל אחד עולה על 5 ק"ג *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9399/9 אחר 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9900 אחרים:- *
9910/3 גלמים מחושלים של ברכיים (ELBOWS), ברכיים כפולות (U PIPE), *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
קשתות וזוויתונים (ANGLES) של צינורות בעלי קוטר פנימי שאינו עולה
על 480 מ"מ, למעט מפלדה מסוגסגת
9920/2 ברכיים (ELBOWS), ברכיים כפולות (U PIPE), קשתות וזוויתונים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(ANGLES) של צינורות בעלי קוטר פנימי שאינו עולה על 480 מ"מ, למעט
אלה מפלדה מסוגסגת
9930/1 מפלדה מסוגסגת, כפי שהוגדרה בכלל 1(ו) לכללים לפרק 72 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9950/9 גלמים מחושלים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9990 אחרים:- *
9991/3 שמשקל כל אחד עולה על 5 ק"ג *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9999/6 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ