Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק72 פרק 72 - ברזל ופלדהכללים
פרט28מוטות מפלדה מסוגסגת אחרת; פרופילים מפלדה מסוגסגת אחרת (SECTIONS,כללים
SHAPES); מוטות קידוח חלולים מפלדה מסוגסגת או בלתי מסוגסגת -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מוטות מפלדה מהירה:- *
1010/8 מוטות בעלי בליטות או שקעים (כגון זיזים, צלעות, חריצים, 10.0% אל"פ מ-100.00 לטון*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
גומות), אם עברו תהליך פיתול או לא
1090 אחרים:- *
1092/6 בעלי חתך רוחב מלבני, אם רוחב החתך שלו פי 2.5 או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מעוביו
1093/4 בעלי חתך מרובע, שאורך כל אחת מצלעותיו עולה על 25 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1094/2 מפלדה מסוגסגת המכילה, לפי משקל, 4% או יותר יסודות מסגסגים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1095/9 ששטח חתך הרוחב שלהם עולה על 5 סמ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1096/7 אחרים, שקוטרם קטן מ-8 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1099/1 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000 מוטות מפלדת צורן-מנגן:- *
2010 מוטות בעלי בליטות שקעים (כגון זיזים, צלעות, חריצים, גומות), *
אם עברו תהליך פיתול או לא:-
2011/5 המשמשים לייצור עמודי בטון להחזקת קווי חשמל (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2019/8 אחרים 10.0% אל"פ מ-100.00 לטון*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2090 אחרים:- *
2092/5 בעלי חתך רוחב מלבני, אם רוחב החתך שלו פי 2.5 או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מעוביו
2093/3 בעלי חתך מרובע, שאורך כל אחת מצלעותיו עולה על 25 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2094/1 מפלדה מסוגסגת המכילה, לפי משקל, 4% או יותר יסודות מסגסגים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2095/8 ששטח חתך הרוחב שלהם עולה על 5 סמ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2096/6 אחרים, שקוטרם קטן מ-8 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2099/0 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000 מוטות אחרים, שלא עובדו יותר מאשר עירגול בחם, משיכה בחם או שיחול *
בחם:-
3010 מוטות בעלי בליטות או שקעים (כגון זיזים, צלעות, חריצים, *
גומות), אם עברו תהליך פיתול או לא:-
3011/4 המשמשים לייצור עמודי בטון להחזקת קווי חשמל (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3019/7 אחרים 10.0% אל"פ מ-100.00 לטון*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3090 אחרים:- *
3091/6 מפלדה המכילה, לפי משקל, יסוד אחד או יותר ביחסים אלה: *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0.6% או יותר פחמן,
0.5% או יותר כרום,
0.5% או יותר ניקל,
0.1% או יותר מוליבדן
3092/4 בעלי חתך רוחב מלבני, אם רוחב החתך שלו פי 2.5 או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מעוביו
3093/2 בעלי חתך מרובע, שאורך כל אחת מצלעותיו עולה על 25 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3094/0 מפלדה מסוגסגת המכילה, לפי משקל, 4% או יותר יסודות מסגסגים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3095/7 ששטח חתך הרוחב שלהם עולה על 5 סמ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3096/5 אחרים, שקוטרם קטן מ-8 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3099/9 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4000 מוטות אחרים, שלא עובדו יותר מאשר חישול:- *
4010 מוטות בעלי בליטות או שקעים (כגון זיזים, צלעות, חריצים, *
גומות), אם עברו תהליך פיתול או לא:-
4011/3 המשמשים לייצור עמודי בטון להחזקת קווי חשמל (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4019/6 אחרים 10.0% אל"פ מ-100.00 לטון*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4090 אחרים:- *
4091/5 מפלדה המכילה, לפי משקל, יסוד אחד או יותר ביחסים אלה: *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0.6% או יותר פחמן,
0.5% או יותר כרום,
0.5% או יותר ניקל,
0.1% או יותר מוליבדן
4092/3 בעלי חתך רוחב מלבני, אם רוחב החתך שלו פי 2.5 או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מעוביו
4093/1 בעלי חתך מרובע, שאורך כל אחת מצלעותיו עולה על 25 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4094/9 מפלדה מסוגסגת המכילה, לפי משקל, 4% או יותר יסודות מסגסגים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4095/6 ששטח חתך הרוחב שלהם עולה על 5 סמ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4096/4 אחרים, שקוטרם קטן מ-8 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4099/8 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5000 מוטות אחרים, שלא עובדו יותר מאשר עיצוב בקר או גימור בקר:- *
5010/4 מוט מתוצרת דייק, כשפניו חלקים ומבריקים המכיל 0.15 למאה עד 4.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0.60 למאה גפרית, 0.70 למאה עד 1.80 למאה מנגן ועד 0.40 למאה פחמן,
והוא בעל חתך עיגולי או משושה משוכלל, כשקוטר העיגול אינו קטן מ-4
מ"מ או המרחק בין שתי צלעות מקבילות של המשושה (ACROSS FLATS) אינו
קטן מ-6.35 מ"מ, למעט מוט שאחוז הכרום שלו עולה על 10 למאה
5020/3 מוטות בעלי בליטות או שקעים (כגון זיזים, צלעות, חריצים, 10.0% אל"פ מ-100.00 לטון*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
גומות), אם עברו תהליך פיתול או לא
5090 אחרים:- *
5091/4 מפלדה המכילה, לפי משקל, יסוד אחד או יותר ביחסים אלה: *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0.6% או יותר פחמן,
0.5% או יותר כרום,
0.5% או יותר ניקל,
0.1% או יותר מוליבדן
5092/2 בעלי חתך רוחב מלבני, אם רוחב החתך שלו פי 2.5 או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מעוביו
5093/0 בעלי חתך מרובע, שאורך כל אחת מצלעותיו עולה על 25 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5094/8 מפלדה מסוגסגת המכילה, לפי משקל, 4% או יותר יסודות מסגסגים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5095/5 ששטח חתך הרוחב שלהם עולה על 5 סמ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5096/3 אחרים, שקוטרם קטן מ-8 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5099/7 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6000 מוטות אחרים:- *
6010 מוטות בעלי בליטות או שקעים (כגון זיזים, צלעות, חריצים, *
גומות), אם עברו תהליך פיתול או לא:-
6011/1 המשמשים לייצור עמודי בטון להחזקת קווי חשמל (מותנה) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6019/4 אחרים 10.0% אל"פ מ-100.00 לטון*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6090 אחרים:- *
6091/3 מפלדה המכילה, לפי משקל, יסוד אחד או יותר ביחסים אלה: *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0.6% או יותר פחמן,
0.5% או יותר כרום,
0.5% או יותר ניקל,
0.1% או יותר מוליבדן
6092/1 בעלי חתך רוחב מלבני, אם רוחב החתך שלו פי 2.5 או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מעוביו
6093/9 בעלי חתך מרובע, שאורך כל אחת מצלעותיו עולה על 25 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6094/7 מפלדה מסוגסגת המכילה, לפי משקל, 4% או יותר יסודות מסגסגים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6095/4 ששטח חתך הרוחב שלהם עולה על 5 סמ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6096/2 אחרים, שקוטרם קטן מ-8 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6099/6 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
7000 פרופילים:- *
7010/2 מפלדה המכילה, לפי משקל, יסוד אחד או יותר ביחסים אלה: *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0.6% או יותר פחמן,
0.5% או יותר כרום,
0.5% או יותר ניקל,
0.1% או יותר מוליבדן
7020/1 מפלדה מסוגסגת המכילה, לפי משקל, 4% או יותר יסודות מסגסגים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
7030/0 ששטח חתך הרוחב שלהם עולה על 5 סמ"ר או בעלי חתך בלתי טמום *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
7090/4 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8000/2 מוטות קידוח חלולים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ