Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק15 חלק XV - מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטותכללים
פרק72 פרק 72 - ברזל ופלדהכללים
פרט13מוטות, מעורגלים בחם, בסלילים שליפופם בלתי סדור, מברזל או מפלדהכללים
בלתי מסוגסגת -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/1 הכוללים שקעים, צלעות, חריצים או עיוותים אחרים שנוצרו בתהליך *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
העירגול
2000 אחרים, מפלדת חיתוך חופשי:- *
2010/9 ששטח חתך רוחבם עולה על 2,500 ממ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2040/6 שתכולת הפחמן שלהם עולה על 0.30 למאה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2090 אחרים:- *
2091/9 ששטח חתך הרוחב שלהם עולה על 5 סמ"ר 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2092/7 שקוטרם קטן מ-8 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2093/5 בעלי חתך רוחב מלבני, אם רוחב החתך שלו פי 2.5 או יותר 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מעוביו
2094/3 מוטות מרובעים, שאורך כל אחת מצלעות החתך שלהם עולה על 25 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מ"מ
2099/2 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- *
9100 בעלי חתך רוחב עגול, שקוטרו פחות מ- 14 מ"מ:- *
9110/0 המכילים, לפי משקל, 0.60 למאה או יותר פחמן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9130/8 אחרים, שקוטרם קטן מ-8 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9190/2 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- *
9910/3 המכילים, לפי משקל, 0.60 למאה או יותר פחמן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9920/2 אחרים, ששטח חתך רוחב עולה על 2500 ממ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9940/0 אחרים, בעלי חתך רוחב מלבני,אם רוחב החתך שלו פי 2.5 או יותר 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מעוביו
9950/9 אחרים, מוטות מרובעים, שאורך כל אחת מצלעות החתך שלהם עולה 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
על 25 מ"מ
9960/8 אחרים, ששטח חתך הרוחב שלהם עולה 5 סמ"ר 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9990/5 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ