Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק13 חלק XIII - פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט, מנציץ,כללים
או מחמרים דומים; מוצרי קרמיקה; זכוכית ומוצרי זכוכית
פרק69 פרק 69 - מוצרי קרמיקהכללים
פרט07אבני ריצוף לדרכים, אריחים לריצפה, אריחים לאח, אריחים לקיר,כללים
קרמיים, בלתי מזוגגים; קוביות מוזאיקה קרמיות בלתי מזוגגות וכדומה,
אם נתונות על תשתית או לא -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/9 אריחים, קוביות ופריטים דומים, אם בצורת מלבן או לא, ששטח הפנים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
הגדול ביותר שלהם יוכל להיכלל בריבוע שצלעו קטנה מ-7 ס"מ
9000 אחרים:- * *
9010 אריחים (כגון: לרצפה, לאח, לקיר, פנלים לציפוי קירות):- * *
9011/8 בלתי מקושטים, העונים לתכונות הבאות: 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
(א) עוביים המרבי עולה על 2 ס"מ;
(ב) חוזקם בכפיפה על 200 ק"ג לסמ"ר;
(ג) חוזק מתיחה עולה על 150 ק"ג לסמ"ר;
(ד) עמידים בפני חומצת מלח.
9019/1 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090/2 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ