Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק13 חלק XIII - פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט, מנציץ,כללים
או מחמרים דומים; מוצרי קרמיקה; זכוכית ומוצרי זכוכית
פרק69 פרק 69 - מוצרי קרמיקהכללים
פרט04 II מוצרים קרמיים אחריםכללים
.
69.04 לבני בנייה, בלוקים לריצוף, אריחי תמיכה או מילוי וכדומה, קרמיים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/6 לבני בנייה 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 אחרים:- *
9010 אריחים (כגון: לרצפה, לאח, לקיר פנלים לציפוי קירות); פסיפס:- *
9011/5 שאורכם ורוחבם אינו עולה על 5 ס"מ 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9012/3 אחרים, בלתי מזוגגים ובלתי מקושטים, העונים לתכונות הבאות: 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(א) עוביים המרבי עולה על 2 ס"מ;
(ב) חוזקם בכפיפה מעל 200 ק"ג לסמ"ר;
(ג) חוזק מתיחה עולה על 150 ק"ג לסמ"ר;
(ד) עמידים בפני חומצת מלח
9019/8 אחרים 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9090/9 אחרים 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ