Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק13 חלק XIII - פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט, מנציץ,כללים
או מחמרים דומים; מוצרי קרמיקה; זכוכית ומוצרי זכוכית
פרק68 פרק 68 - פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט,כללים
מנציץ או מחמרים דומים
פרט15פריטים מאבן או מחמרים מינרליים אחרים (לרבות סיבי פחם, פריטיםכללים
מסיבי פחם ופריטים מכבול), של"פ -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 פריטים לא-חשמליים מגרפיט או מפחם אחר:- *
1010/3 תבניות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1020/2 למיתקנים, למכונות או למכשירים מיכניים וחלקיהם, המפורטים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
בפרק 84 והפטורים ממכס
1030/1 אוטמים (SEALS) בעלי קפיץ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1090/5 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000/3 פריטים מכבול *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 פריטים אחרים:- *
9100 המכילים מגנסיט, דולומיט או כרומיט:- *
9110/3 למיתקנים, למכונות או למכשירים מיכניים וחלקיהם, המפורטים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
בפרק 84 והפטורים ממכס
9190/5 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9900 אחרים:- *
9910/6 לבנים בלתי שרופות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9920 כלים מהסוגים המשמשים כרגיל ככלי שולחן, ככלי מטבח, ככלים *
סניטריים, ככלי משרד, ככלים לקישוט פנימי או למטרות דומות, שכמותם
מזכוכית מסווגים בפרט 70.13:-
9921/3 אסלות, BIDET, אמבטיות, כיורים, רגליים לכיורים-כל אלה 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מהסוג להתקנת קבע
9929/6 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9930/4 מוצרי חרס לצרכי מעבדה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9940/3 למיתקנים, למכונות או למכשירים מיכניים וחלקיהם, המפורטים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
בפרק 84 והפטורים ממכס
9950/2 לוחות, מוטות, גלילים, דיסקיות וצורות דומות עשויים תערובת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
גרפיט מלאכותי ושרפים
9960/1 אוטמים (SEALS) בעלי-קפיץ 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9990 אחרים:- *
9991/6 אריחים (כגון: לרצפה, לאח, לקיר, פנלים לציפוי קירות); 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
פסיפס
9999/9 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ