Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק11 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטילכללים
פרק60 פרק 60 - בדים סרוגים או צנוריםכללים
פרט05בדים בסריגת שתי (לרבות אלה המיוצרים באמצעות מכונת סריגה מסוגכללים
GALLOON) חוץ מאלה שבפרטים 60.01 עד 60.04 -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
2000 מכותנה:- *
2100/9 בלתי מולבנים או מולבנים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2200/7 צבועים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2300/5 מחוטים בעלי גוונים שונים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2400/3 מודפסים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000 מסיבים סינתטיים:- *
3100/8 בלתי מולבנים או מולבנים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3200/6 צבועים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3300/4 מחוטים בעלי גוונים שונים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3400/2 מודפסים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4000 מסיבים מלאכותיים:- *
4100/7 בלתי מולבנים או מולבנים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4200/5 צבועים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4300/3 מחוטים בעלי גוונים שונים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4400/1 מודפסים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ