Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק11 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטילכללים
פרק59 פרק 59 - בדי טקסטיל מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים;כללים
פריטי טקסטיל מהסוג המתאים לשימושים תעשייתיים
פרט11מוצרים ופריטים מטקסטיל, לשימושים טכניים, המפורטים בכלל 7 לפרק זה -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/2 בדי טקסטיל, לבד ובדים ארוגים בעלי ביטנת לבד, מצופים, מכוסים או 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מרובדים בגומי, בעור מעובד או בחומר אחר, מהסוג המשמש למטרות
טכניות אחרות, לרבות בדים צרים, עשויים קטיפה מוספגת עם גומי,
לכיסוי כושי אריגה (קורות אריגה)
2000/1 בד כבירה, אם הוכן לשימוש או לא *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000 בד ולבד טקסטיליים, אין-סופיים או מצויידים בהתקני הצמדה, מהסוג *
המשמש למכונות לייצור נייר או למכונות דומות (כגון לפולפה או
לצמנט-אסבסט):-
3100/8 שמשקלם פחות מ- 650 גרם למ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3200/6 שמשקלם 650 גרם למ"ר או יותר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4000/9 בד סינון מסוג המשמש בבתי בד או כדומה, לרבות משיער אדם 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 אחרים:- *
9010/3 אטמים (GASKETS), אוטמי שמן 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(OIL SEALS, GREASE SEALS, OIL RETAINERS)
9020/2 שקיות לסופגי אבק 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9040/0 דיסקיות טקסטיל לליטוש ולהברקה 4.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9090/5 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ