Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק11 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטילכללים
פרק58 פרק 58 - בדים ארוגים מיוחדים; בדי טקסטיל מצוייצים;כללים
תחרה; מרבדי קיר (TAPESTRIES); עטורים (TRIMMINGS), ריקמה
פרט11מוצרים מעשה-שמיכה באורכים, העשויים משכבה או ממספר שכבות של חמריכללים
טקסטיל ומורכבים עם ריפוד בתפירה או באופן אחר, חוץ מריקמה שבפרט
58.10 -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
0010 מאריגים מחוטים מנימים עשויים, לרבות אריגים מחמרים *
שבפרט 54.04:-
0012/0 סינטתיים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0019/5 מלאכותיים 10.0% אל"פ מ-0.34 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0020 מאריגים מצמר או משיער עדין של בעלי חיים; מאריגים של שיער סוס *
או שיער גס אחר של בעלי חיים:-
0022/9 מאריגים של שיער סוס או שיער גס אחר של בעלי חיים, המכילים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
צמר או שיער עדין של בעלי חיים באחוז כלשהו
0023/7 אחרים, מאריגים של שיער סוס או שיער גס אחר של בעלי חיים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0029/4 מאריגים מצמר או משיער עדין של בעלי חיים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0030 מגאזה של כותנה; מבדי ספוג למגבות ואריגי ספוג דומים מכותנה; *
מאריגי כותנה אחרים:-
0031/0 מגאזה של כותנה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0033/6 מבדי ספוג למגבות ואריגי ספוג דומים מכותנה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0039/3 מאריגי כותנה אחרים 10.6% אל"פ מ-0.34 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0040 מאריגים של קציץ נימים עשויים; מאריגים שעירים ואריגי זחל; *
מאריגים צרים שרוחבם אינו עולה על 30 ס"מ:-
0042/7 מאריגים של קציץ נימים סינטתיים 10.6% אל"פ מ-0.34 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0044/3 מאריגים של קציץ נימים מלאכותיים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0045/0 מאריגים שעירים ואריגי זחל, עם פסים המקבילים לשוליים שנוצרו 10.6% אל"פ מ-0.65 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
בתהליך האריגה שמשקלם למ"ר אינו עולה על 380 גרם והמכילים 80% כותנה
או יותר
0046/8 מאריגים שעירים ואריגי זחל, מצוייצים שמספר השורות הנוצרות 10.0% + 7.33 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מהחוטים המייצרים את הציץ (TUFTS) על גבי בד היסוד לא יעלה על 50
ב-10 ס"מ
0047/6 מאריגים שעירים ואריגי זחל, אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0049/2 מאריגים צרים שרוחבם אינו עולה על 30 ס"מ 10.0% אל"פ מ-0.34 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0050 מאריגים של פשתן; מאריגים של יוטה או של סיבי שיפה טקסטיליים *
אחרים שבפרט 53.03; מאריגים של סיבי טקסטיל צמחיים אחרים; מלמלה
ובדי רשת אחרים:-
0052/6 מאריגים של פשתן 10.0% אל"פ מ-0.34 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0054/2 מאריגים של יוטה או של סיבי שיפה טקסטיליים אחרים שבפרט 53.03 6.0% אל"פ מ-0.09 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0055/9 מאריגים של סיבי טקסטיל צמחיים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0058/3 מלמלה ובדי רשת, בדגמים (FIGURED) 10.0% אל"פ מ-0.34 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0059/1 מלמלה ובדי רשת אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0060 מתחרה, מלבד, מבד לא ארוג, ממוך של חמרי טקסטיל:- *
0061/7 מתחרה, המכילה צמר או שיער אחר של בעלי חיים בכל אחוז שהוא 10.0% אל"פ מ-0.34 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0062/5 מתחרה, המכילה חומר סינתטי בכל אחוז שהוא 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0063/3 מתחרה אחרת 4.0% + 0.71 למ"ר אל"פ מ-0.96 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0064/1 מלבד או מבד לא ארוג, מצוייץ שמספר השורות הנוצרות מהחוטים 8.0% + 7.33 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
המייצרים את הציץ (TUFTS) על גבי בד היסוד לא יעלה על 50 ב-10 ס"מ
0066/6 אחר, מלבד 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0068/2 מבד לא ארוג, אחר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0069/0 ממוך של חמרי טקסטיל 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0070 מבדי טקסטיל מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים בפלסטיק:- *
0071/6 מצופים, מכוסים או מרובדים, שעירים (סרוגים ו- FABRICS 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
PILE), אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 200 גרם
0073/2 מצופים, מכוסים או מרובדים, מתחרה או מבדים סרוגים בצורת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
תחרה, המכילים חומר סינתטי בכל אחוז שהוא
0074/0 מצופים, מכוסים או מרובדים, מתחרה או מבדים סרוגים בצורת 4.0% + 0.71 למ"ר אל"פ מ-1.05 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
תחרה, אחרים
0076/5 מצופים, מכוסים או מרובדים, אחרים 10.0% + 0.46 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0079/9 מוספגים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0080 מבדי טקסטיל מגוממים; מבדי טקסטיל מוספגים, מצופים או מכוסים *
בחמרים אחרים:-
0082/3 מבדי טקסטיל מגוממים, שמשקלם למ"ר אינו עולה על 500 גרם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0084/9 מבדי טקסטיל מגוממים, אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0089/8 מבדי טקסטיל מוספגים, מצופים או מכוסים בחמרים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0090 אחרים:- *
0091/4 סרוגים שעירים, שמשקלם למ"ר עולה על 110 גרם העשויים מבדים 10.0% + 7.33 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מצוייצים שמספר השורות הנוצרות מהחוטים המייצרים את הציץ (TUFTS) על
גבי בד היסוד לא יעלה על 50 ב-10 ס"מ
0093/0 סרוגים שעירים, אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0094/8 סרוגים בצורת תחרים, המכילים צמר או שיער אחר של בעלי חיים 10.0% אל"פ מ-0.34 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
בכל אחוז שהוא
0095/5 סרוגים בצורת תחרים, המכילים חומר סינתטי בכל אחוז שהוא 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0096/3 סרוגים בצורת תחרים, אחרים 4.0% + 0.71 למ"ר אל"פ מ-0.96 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0098/9 סרוגים, אחרים 10.6% אל"פ מ-0.32 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
0099/7 אחרים 10.0% אל"פ מ-0.34 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ