Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק11 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטילכללים
פרק58 פרק 58 - בדים ארוגים מיוחדים; בדי טקסטיל מצוייצים;כללים
תחרה; מרבדי קיר (TAPESTRIES); עטורים (TRIMMINGS), ריקמה
פרט02בדי ספוג (TERRY) למגבות ובדי ספוג (TERRY) ארוגים דומים, חוץ מבדיםכללים
צרים שבפרט 58.06; בדי טקסטיל מצוייצים, חוץ ממוצרים שבפרט 57.03 -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 בדי ספוג למגבות ובדי ספוג ארוגים דומים, מכותנה:- *
1100 בלתי מולבנים:- *
1110 מצופים, מכוסים או מרובדים בפלסטיק:- *
1112/6 דביקים, בלי שכבת מגן הניתנת להפרדה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1114/2 שמשקלם למ"ר עולה על 200 גרם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1119/1 אחרים 10.0% + 0.46 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1120/9 מוספגים בפלסטיק 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1130 מגוממים:- *
1132/4 דביקים, בלי שכבת מגן הניתנת להפרדה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1133/2 אחרים, שמשקלם למ"ר אינו עולה על 500 גרם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1139/9 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1140/7 מוספגים, מצופים או מכוסים בחמרים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1190 אחרים:- *
1191/0 מגבות באורכים המצריכות הפרדה על ידי חיתוך ותפירת השפות; 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מגבת המצריכה תפירת השפות
1199/3 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1900 אחרים:- *
1910 מצופים, מכוסים או מרובדים בפלסטיק:- *
1912/9 דביקים, בלי שכבת מגן הניתנת להפרדה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1914/5 שמשקלם למ"ר עולה על 200 גרם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1919/4 אחרים 10.0% + 0.46 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1920/2 מוספגים בפלסטיק 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1930 מגוממים:- *
1931/9 דביקים, בלי שכבת מגן הניתנת להפרדה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1933/5 אחרים, שמשקלם למ"ר אינו עולה על 500 גרם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1939/2 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1940/0 מוספגים, מצופים או מכוסים בחמרים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1990 אחרים:- *
1991/3 מגבות באורכים המצריכות הפרדה ע"י חיתוך ותפירת השפות;מגבת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
המצריכה תפירת השפות
1999/6 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000 בדי ספוג למגבות ובדי ספוג ארוגים דומים, מחמרי טקסטיל אחרים:- *
2010 מצופים, מכוסים או מרובדים בפלסטיק - *
2013/5 דביקים, בלי שכבת מגן הניתנת להפרדה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2015/0 אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 200 גרם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2019/2 אחרים 10.0% + 0.46 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2020/0 מוספגים בפלסטיק 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2030 מגוממים:- *
2032/5 דביקים, בלי שכבת מגן הניתנת להפרדה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2034/1 אחרים, שמשקלם למ"ר אינו עולה על 500 גרם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2039/0 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2040/8 מוספגים, מצופים או מכוסים בחמרים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2090 אחרים:- *
2091/1 מגבות באורכים המצריכות הפרדה ע"י חיתוך ותפירת השפות;מגבת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
המצריכה תפירת השפות
2099/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000 בדי טקסטיל מצוייצים:- *
3010 מצופים, מכוסים או מרובדים בפלסטיק:- *
3014/2 דביקים, בלי שכבת מגן הניתנת להפרדה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3015/9 אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 200 גרם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3019/1 אחרים 10.0% + 0.46 לק"ג*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3020/9 מוספגים בפלסטיק 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3030 מגוממים:- *
3032/4 דביקים, בלי שכבת מגן הניתנת להפרדה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3034/0 שמשקלם למ"ר אינו עולה על 500 גרם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3039/9 אחרים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3040/7 מוספגים, מצופים או מכוסים בחמרים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3050 סרוגים:- *
3051/4 שבהם מספר השורות הנוצרות מהחוטים המייצרים את הציצות 10.0% + 7.33 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(TUFTS) על גבי בד היסוד לא יעלה על 50 ב- 10 ס"מ
3059/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3060 כשבד היסוד מלבד:- *
3061/3 שבו מספר השורות הנוצרות מהחוטים המייצרים את הציצות 8.0% + 7.33 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(TUFTS) על גבי בד היסוד לא יעלה על 50 ב- 10 ס"מ
3069/6 אחר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3070 כשבד היסוד מבד לא ארוג:- *
3071/2 דביקים, בלי שכבת מגן הניתנת להפרדה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3072/0 אחר, שבו מספר השורות הנוצרות מהחוטים המייצרים את הציצות 8.0% + 7.33 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(TUFTS) על גבי בד היסוד לא יעלה על 50 ב- 10 ס"מ
3079/5 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3090 אחרים:- *
3091/0 שבהם מספר השורות הנוצרות מהחוטים המייצרים את הציצות 10.0% + 7.33 למ"ר*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
(TUFTS) על גבי בד היסוד לא יעלה על 50 ב- 10 ס"מ
3099/3 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ