Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק11 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטילכללים
פרק54 פרק 54 - נימים עשויים; פסים ודומיהם מחמרי טקסטיל עשוייםכללים
פרט07בדים ארוגים מחוט מנימים סינתטיים, לרבות בדים ארוגים המתקבליםכללים
מחמרים שבפרט 54.04 -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/1 בדים ארוגים המתקבלים מחוט בעל חוזק רב של ניילון או של *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
פוליאמידים אחרים או של פוליאסטרים
2000/0 בדים ארוגים מפסים או מדומיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000/9 בדים שפורטו בכלל 9 לחלק XI *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4000 בדים ארוגים אחרים, המכילים 85% או יותר, לפי משקל, נימי ניילון *
או פוליאמידים אחרים:-
4100 בלתי מולבנים או מולבנים:- *
4120/4 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
4130/3 בלתי צבועים, שעברו תהליך של קדם ציפוי עם שרפים פלסטיים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מלאכותיים לצורך ציפויים בשכבה של חומר פלסטי מלאכותי, ובלבד
שקויימו כל אלה:
(א) עשויים 100% חוטים רב-נימיים סינתטיים בלי פיתול;
(ב) משקל האריג למ"ר אינו עולה על 145 גרם;
(ג) מספר החוטים לס"מ בשתי או בערב אינו עולה על 10;
(ד) עוביו הכולל של החוט אינו פחות מ-100 דניה
4140/2 שמשקלם למ"ר אינו עולה על 50 גרם, הנמסים בטמפרטורה של 100 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מעלות צלזיוס, מהסוג המשמש כבסיס לייצור בד ריקמה ומתכלים בתהליך
האשפרה
4150/1 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם או העשויים בשלמותם חוטים חד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
נימיים שמספורם עולה על 150 דניה
4160/0 העשויים בשלמותם חוטים רב-נימיים שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
4170/9 בלתי צבועים, ובלי דגמים ובלי אמרות ארוגות, אשר אמרותיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מודבקות לאורכן בדבק או מולחמות בחום, המיוחדים לייצור סרטי הדפסה
למכונות כתיבה, למכונות חישוב, למכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים,
לטלפרינטרים או למכונות דומות
4180/8 עשויים 100% חוטים רב-נימיים מפוליאמיד שעובים הכולל עולה על 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
210 דניה ואינו עולה על 300 דניה, ושלגביהם אישר מנכ"ל התעשיה
והמסחר שהם משמשים לייצור בדים מצופים
4190/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4200 צבועים:- *
4220/2 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
4230/1 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם או העשויים בשלמותם חוטים חד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
נימיים שמספורם עולה על 150 דניה
4240/0 העשויים בשלמותם חוטים רב נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
4250/9 ארוגים בשיטת Rip Stop מ-100% חוטי ניילון ומשקלם למ"ר אינו *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עולה על 60 גרם
4260/8 העשויים בשלמותם חוטים רב נימיים מפוליאמיד שבהם מיספורו של *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
החוט היחיד והדק ביותר עולה על 200 דניה ומשקלם למ"ר אינו עולה על
120 גרם
4290/5 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4300 מחוטים בעלי גוונים שונים:- *
4310/1 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
4320/0 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם או העשויים בשלמותם חוטים חד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
נימיים שמספורם עולה על 150 דניה
4330/9 העשויים בשלמותם חוטים רב נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
4390/3 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4400 מודפסים:- *
4410/9 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
4420/8 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם או העשויים בשלמותם חוטים חד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
נימיים שמספורם עולה על 150 דניה
4430/7 העשויים בשלמותם חוטים רב נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
4490/1 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5000 בדים ארוגים אחרים, המכילים 85% או יותר, לפי משקל, נימי פוליאסטר *
מקורזלים:-
5100 בלתי מולבנים או מולבנים:- *
5110/4 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
5120/3 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5190/6 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5200 צבועים:- *
5210/2 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
5220/1 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5290/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5300 מחוטים בעלי גוונים שונים:- *
5310/0 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
5320/9 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5390/2 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5400 מודפסים:- *
5410/8 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
5420/7 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5490/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6000 בדים ארוגים אחרים, המכילים 85% או יותר, לפי משקל, נימי *
פוליאסטר:-
6100 המכילים 85% או יותר נימי פוליאסטר בלתי מקורזלים:- *
6110/3 ארוגים בשיטת RIP STOP מ- 100% חוטי פוליאסטר ומשקלם למ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
אינו עולה על 60 גרם
6120/2 מחוטים רב- נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
6130/1 בלתי צבועים: שעברו תהליך של קדם ציפוי עם שרפים פלסטיים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מלאכותיים לצורך ציפויים בשכבה של חומר פלסטי מלאכותי, ובלבד
שקויימו כל אלה:
(א) עשויים 100% חוטים רב- נימיים סינטתיים בלי פיתול;
(ב) משקל האריג למ"ר אינו עולה על 145 גרם;
(ג) מספר החוטים לס"מ בשתי או בערב אינו עולה על 10;
(ד) עוביו הכולל של החוט אינו פחות מ- 100 דניה.
6140/0 אחרים, שמשקלם למ"ר אינו עולה על 50 גר', הנמסים בטמפרטורה של *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
100 מעלות צלזיוס, מהסוג המשמש כבסיס לייצור בד רקמה ומתכלים בתהליך
האשפרה
6150/9 אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם או העשויים בשלמותם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
חוטים חד-נימיים שמספורם עולה על 150 דניה
6160/8 אחרים, העשויים בשלמותם חוטים רב-נימיים, שבהם מספורו של *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
החוט היחיד והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט חוטי אפקט
6170/7 בלתי צבועים, בלי דגמים ובלי אמרות ארוגות, אשר אמרותיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מודבקות לאורכן בדבק או מולחמות בחום, המיוחדים לייצור סרטי הדפסה
למכונות כתיבה, למכונות חישוב, למכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים,
לטלפרינטרים או למכונות דומות
6180/6 עשויים 100% חוטים רב-נימיים שעוביים הכולל עולה על 210 דניה, 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
ואינו עולה על 300 דניה, ושלגביהם אישר מנכ"ל התעשיה והמסחר שהם
משמשים ליצור בדים מצופים
6190/5 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6900 אחרים:- *
6910/6 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ממשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
6920/5 בלתי צבועים, שעברו תהליך של קדם ציפוי עם שרפים פלסטיים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מלאכותיים לצורך ציפויים בשכבה של חומר פלסטי מלאכותי, ובלבד
שקויימו כל אלה:
(א) עשויים 100% חוטים רב- נימיים סינתטיים בלי פיתול;
(ב) משקל האריג למ"ר אינו עולה על 145 גרם;
(ג) מספר החוטים לס"מ בשתי או בערב אינו עולה על 10;
(ד) עוביו הכולל של החוט אינו פחות מ- 100 דניה.
6940/3 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם או העשויים בשלמותם חוטים חד- *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
נימיים שמספורם עולה על 150 דניה
6950/2 העשויים בשלמותם חוטים רב-נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
6960/1 בלתי צבועים, בלי דגמים ובלי אמרות ארוגות, אשר אמרותיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מודבקות לאורכן או מולחמות בחום, המיוחדים לייצור סרטי הדפסה
למכונות כתיבה, למכונות חישוב, למכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים,
לטלפרינטרים או למכונות דומות
6990/8 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
7000 בדים ארוגים אחרים, המכילים 85% או יותר, לפי משקל, נימים *
סינתטיים:-
7100 בלתי מולבנים או מולבנים:- *
7120/1 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
7130/0 בלתי צבועים, שעברו תהליך של קדם ציפוי עם שרפים פלסטיים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מלאכותיים לצורך ציפויים בשכבה של חומר פלסטי מלאכותי, ובלבד
שקויימו כל אלה:
(א) עשויים 100% חוטים רב נימיים סינתטיים בלי פיתול;
(ב) משקל האריג למ"ר אינו עולה על 145 גרם;
(ג) מספר החוטים לס"מ בשתי או בערב אינו עולה על 10;
(ד) עוביו הכולל של החוט אינו פחות מ-100 דניה.
7140/9 שמשקלם למ"ר אינו עולה על 50 גרם, הנמסים בטמפרטורה של 100 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מעלות צלזיוס, מהסוג המשמש כבסיס לייצור בד ריקמה ומתכלים בתהליך
האשפרה
7150/8 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם או העשויים בשלמותם חוטים חד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
נימיים שמספורם עולה על 150 דניה
7160/7 העשויים בשלמותם חוטים רב-נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
7170/6 בלתי צבועים, בלי דגמים ובלי אמרות ארוגות, אשר אמרותיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מודבקות לאורכן בדבק או מולחמות בחום, המיוחדים לייצור סרטי הדפסה
למכונות כתיבה, למכונות חישוב, למכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים,
לטלפרינטרים או למכונות דומות
7190/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
7200 צבועים:- *
7220/9 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
7230/8 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם, או העשויים בשלמותם חוטים חד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
נימיים שמספורם עולה על 150 דניה
7240/7 העשויים בשלמותם חוטים רב נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
7290/2 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
7300 מחוטים בעלי גוונים שונים:- *
7310/8 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
7320/7 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם או העשויים בשלמותם חוטים חד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
נימיים שמספורם עולה על 150 דניה
7330/6 העשויים בשלמותם חוטים רב נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
7390/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
7400 מודפסים:- *
7410/6 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
7420/5 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם, או העשויים בשלמותם חוטים חד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
נימיים שמספורם עולה על 150 דניה
7430/4 העשויים בשלמותם חוטים רב נימיים, שבהם מספור של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
7490/8 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8000 בדים ארוגים אחרים, המכילים פחות מ-85%, לפי משקל, נימים סינתטיים *
המעורבים רק או בעיקר בכותנה:-
8100 בלתי מולבנים או מולבנים:- *
8120/0 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
8130/9 אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8140/8 בלתי צבועים, בלי דגמים ובלי אמרות ארוגות, אשר אמרותיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מודבקות לאורכן בדבק או מולחמות בחום, המיוחדים לייצור סרטי הדפסה
למכונות כתיבה, למכונות חישוב, למכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים,
לטלפרינטרים או למכונות דומות
8190/3 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8200 צבועים:- *
8220/8 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
8230/7 אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8290/1 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8300 מחוטים בעלי גוונים שונים:- *
8310/7 מחוטים רב-נימיים שעוביים עולה על 1000 דניה ומשקל האריג למ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
אינו פחות מ-650 גרם
8320/6 אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8390/9 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8400 מודפסים:- *
8410/5 מחוטים רב-נימיים שעוביים עולה על 1000 דניה ומשקל האריג למ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
אינו פחות מ-650 גרם
8420/4 שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
8490/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 בדים ארוגים אחרים:- *
9100 בלתי מולבנים או מולבנים:- *
9120/9 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
9130/8 אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9140/7 העשויים בשלמותם חוטים רב נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
הדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
9150/6 בלתי צבועים, בלי דגמים ובלי אמרות ארוגות, אשר אמרותיהם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
מודבקות לאורכן בדבק או מולחמות בחום, המיוחדים לייצור סרטי הדפסה
למכונות כתיבה, למכונות חישוב, למכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים,
לטלפרינטרים או למכונות דומות
9190/2 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9200 צבועים:- *
9220/7 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
9230/6 אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9240/5 העשויים בשלמותם חוטי רב נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
9250/4 המכילים למעלה מ- 15% טובין שסיווגן בפרט 56.05 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9290/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9300 מחוטים בעלי גוונים שונים:- *
9310/6 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
9320/5 אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9330/4 העשויים בשלמותם חוטים רב נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
9340/3 המכילים למעלה מ- 15% טובין שסיווגן בפרט 56.05 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9390/8 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9400 מודפסים:- *
9410/4 מחוטים רב-נימיים (MULTIFILAMENT) שעוביים עולה על 1000 דניה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ומשקל האריג למ"ר אינו פחות מ-650 גרם
9420/3 אחרים, שמשקלם למ"ר עולה על 1000 גרם *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9430/2 העשויים בשלמותם חוטים רב נימיים, שבהם מספורו של החוט היחיד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
והדק ביותר עולה על 300 דניה, למעט מסוג מקורזל ולמעט חוטי אפקט
9440/1 המכילים למעלה מ-15% טובין שסיווגם בפרט 56.05 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9490/6 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ