Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק11 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטילכללים
פרק52 פרק 52 - כותנהכללים
פרט11בדים ארוגים מכותנה, המכילים פחות מ-85%, לפי משקל, כותנה, מעורביםכללים
רק או בעיקר בסיבים עשויים, שמשקלם עולה על 200 גרם למ"ר -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 בלתי מולבנים:- *
1100/5 מארג פשוט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1200/3 מארג בעל חיבור מלוכסן בן שלושה או ארבעה חוטים, לרבות מארג בעל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
חיבור מלוכסן צולב
1900/8 בדים אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000 מולבנים:- *
2010/5 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר כי הם משמשים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
טובין שסיווגם בפרט 30.05
2090/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000 צבועים:- *
3100 מארג פשוט:- *
3110/2 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר כי הם משמשים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
טובין שסיווגם בפרט 30.05
3190/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3200 מארג בעל חיבור מלוכסן בן שלושה או ארבעה חוטים, לרבות מארג בעל *
חיבור מלוכסן צולב:-
3210/0 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר כי הם משמשים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
טובין שסיווגם בפרט 30.05
3290/2 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3900 בדים אחרים:- *
3910/5 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר כי הם משמשים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
טובין שסיווגם בפרט 30.05
3990/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4000 מחוטים בעלי גוונים שונים:- *
4100/2 מארג פשוט 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4200/0 דנים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4300/8 בדים אחרים במארג בעל חיבור מלוכסן בן שלושה או ארבעה חוטים, 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
לרבות מארג בעל חיבור מלוכסן צולב
4900/5 בדים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5000 מודפסים:- *
5100/1 מארג פשוט 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5200/9 מארג בעל חיבור מלוכסן בן שלושה או ארבעה חוטים, לרבות מארג בעל 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
חיבור מלוכסן צולב
5900/4 בדים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ