Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 




חלק11 חלק XI - טקסטילים ומוצרי טקסטילכללים
פרק52 פרק 52 - כותנהכללים
פרט10בדים ארוגים מכותנה, המכילים פחות מ-85%, לפי משקל, כותנה, מעורביםכללים
רק או בעיקר בסיבים עשויים, שמשקלם אינו עולה על 200 גרם למ"ר -







סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 בלתי מולבנים:- *
1100/7 מארג פשוט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1900/0 בדים אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000 מולבנים:- *
2100 מארג פשוט:- *
2110/5 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר כי הם משמשים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
טובין שסיווגם בפרט 30.05
2190/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2900 בדים אחרים:- *
2910/8 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר כי הם משמשים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
טובין שסיווגם בפרט 30.05
2990/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000 צבועים:- *
3100 מארג פשוט:- *
3110/4 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר כי הם משמשים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
טובין שסיווגם בפרט 30.05
3190/6 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3200 מארג בעל חיבור מלוכסן בן שלושה או ארבעה חוטים, לרבות מארג בעל *
חיבור מלוכסן צולב:-
3210/2 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר כי הם משמשים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
טובין שסיווגם בפרט 30.05
3290/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3900 בדים אחרים:- *
3910/7 שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התעשיה והמסחר כי הם משמשים לייצור *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
טובין שסיווגם בפרט 30.05
3990/9 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4000 מחוטים בעלי גוונים שונים:- *
4100/4 מארג פשוט 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
4900/7 בדים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5000 מודפסים:- *
5100/3 מארג פשוט 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5900/6 בדים אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *




עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ