Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק10 חלק X - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר;כללים
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
פרק49 פרק 49 - ספרים מודפסים, עיתונים, תמונות ומוצרים אחרים של תעשיית דפוס;כללים
כתבי-יד, כתבי הדפסה ותרשימים
פרט11דברי דפוס אחרים, לרבות תמונות מודפסות ותצלומים -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 חומר פרסומי מסחרי, קטלוגים מסחריים וכדומה:- * *
1010/2 דברי פרסומת המיובאים בלי תמורה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1020/1 כתבי הדפסה (TYPESCRIPTS) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1090/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9100 תמונות, מיתארים (DESIGNS) ותצלומים:- * *
9110/2 תצלומים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9120/1 הדפסי רשת (SILK-SCREEN PRINTS) המודפסים על נייר, אם מספר כל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
ההטבעות שייצרו מאותה גלופה אינו עולה על 250 וכל אחת מהן נושאת
חתימת ידו של האמן וציון מספר ההטבעה
9190/4 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9910/5 תרשימים ודיאגרמות אנטומיים, בוטניים וכיוצא באלה, לצרכי מדע *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
או לימוד
9920/4 כתבי הדפסה (TYPESCRIPTS) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9930/3 רשיונות, כרטיסים למופעים, כרטיסים להגרלות וכדומה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ