Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק10 חלק X - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר;כללים
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
פרק49 פרק 49 - ספרים מודפסים, עיתונים, תמונות ומוצרים אחרים של תעשיית דפוס;כללים
כתבי-יד, כתבי הדפסה ותרשימים
פרט01ספרים מודפסים, חוברות, עלונים ודברי דפוס דומים, אם בדפים בודדיםכללים
או לא -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/4 בדפים בודדים, אם מקופלים או לא *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9100 מילונים ואנציקלופדיות והמשכים סידרתיים שלהם:- * *
9120/2 שחלה עליהם תקנה 9ב לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9190/5 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9920/5 שחלה עליהם תקנה 9ב לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990/8 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ