Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק10 חלק X - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר;כללים
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
פרק48 פרק 48 - נייר וקרטון; פריטים מפולפת נייר, מנייר או מקרטוןכללים
פרט20ספרי רישום, ספרי חשבונות, פנקסי רישום, פנקסי הזמנות, פנקסי קבלות,כללים
דפדפות למכתבים, דפדפות למזכרים, יומנים ופריטים דומים, ספרי
תירגול, מספגים, כריכות (לדפים בלתי מהודקים או אחרות), עוטפנים,
עטיפות לתיקים, טפסים עסקיים רבי-דפים, מערכות דפים הכוללות ביניהם
נייר פחם וצרכי כתיבה אחרים, מנייר או מקרטון; אלבומים לדוגמאות או
לאוספים ועטיפות לספרים, מנייר או מקרטון -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 ספרי רישום, ספרי חשבונות, פנקסי רישום, פנקסי הזמנות, פנקסי * *
קבלות, דפדפות למכתבים, דפדפות למזכרים, יומנים ופריטים דומים:-
1010/5 דפדפות למכתבים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1090/7 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/5 מחברות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/4 כריכות, (חוץ מעטיפות לספרים) עוטפנים, ועטיפות לתיקים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000/3 טפסים עסקיים רבי-דפים, ומערכות דפים הכוללות ביניהם נייר פחם 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000/2 אלבומים לדוגמאות או לאוספים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9010/7 ספרי תירגול לעבודה עצמית,מהסוג המשמש ללמוד שפות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9090/9 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ