Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק10 חלק X - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר;כללים
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
פרק48 פרק 48 - נייר וקרטון; פריטים מפולפת נייר, מנייר או מקרטוןכללים
פרט10נייר וקרטון, מצופים באחד או בשני הצדדים בקאולין (חרסית סינית) אוכללים
בחמרים אנאורגניים אחרים, עם מקשר או בלעדיו, ובלי ציפוי אחר, אם
מגוונים על פני שטחם, מקושטים על פני שטחם או מודפסים, או לא,
בגלילים או בגליונות מלבניים (לרבות רבועיים), בכל מידה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 נייר וקרטון, מהסוג המשמש לכתיבה, להדפסה או למטרות גרפיות אחרות, *
שאינם מכילים סיבים המתקבלים בתהליך מיכני או כימי מכני או שבהם לא
יותר מ-10%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים עשויה מסיבים כאלה:-
1300/1 בגלילים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1400/9 בגליונות שבהם אורך צלע אחת אינו עולה על 435 מ"מ ואורך הצלע *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
השניה אינו עולה על 297 מ"מ במצב בלתי מקופל
1900/8 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000 נייר וקרטון מהסוג המשמש לכתיבה, להדפסה או למטרות גרפיות אחרות, *
שבו יותר מ-10%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים עשויה מסיבים המתקבלים
בתהליך מיכני או כימי מכני:-
2200/2 נייר קל-משקל מצופה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2900 אחרים:- *
2930/4 מסורגלים (RULED), מקווקוים (LINED) או מודפסים במשבצות בלי 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
הדפסה אחרת, שמשקלם אינו עולה על 180 גרם למ"ר
2950/2 גלילים, גליונות ודיסקיות, מודפסים למכשירים בעלי רישום עצמי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2990/8 אחרים 7.6%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000 נייר קרפט וקרטון קרפט, חוץ מהסוג המשמש לכתיבה, להדפסה או למטרות *
גרפיות אחרות:-
3100/3 מולבנים באופן אחיד בכל המסה ושבהם יותר מ-95%, לפי משקל, מכלל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
תכולת הסיבים עשויה מסיבי עץ המתקבלים בתהליך כימי ומשקלם 150 גרם
למ"ר או פחות
3200/1 מולבנים באופן אחיד בכל המסה ושבהם יותר מ-95%, לפי משקל, מכלל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
תכולת הסיבים עשויה מסיבי עץ המתקבלים בתהליך כימי ומשקלם עולה על
150 גרם למ"ר
3900/6 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9000 נייר וקרטון אחרים:- *
9200/5 רב שכבתיים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
9900/0 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ