Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק10 חלק X - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר;כללים
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
פרק48 פרק 48 - נייר וקרטון; פריטים מפולפת נייר, מנייר או מקרטוןכללים
פרט02נייר וקרטון בלתי מצופים מהסוג המשמש לכתיבה, להדפסה או למטרותכללים
גרפיות אחרות, וכן כרטיסי ניקוב וסרט נייר ניקוב שאינם מנוקבים,
בגלילים או בגליונות מלבניים (לרבות ריבועיים), בכל מידה, חוץ מנייר
שבפרט 48.01 או 48.03; נייר וקרטון עשויים בעבודת יד -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/4 נייר וקרטון העשויים בעבודת יד *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000/3 נייר וקרטון מהסוג המשמש כבסיס לנייר או לקרטון רגישים לאור, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
רגישים לחום או רגישים לחשמל
4000/1 בסיס לטפיטי קיר 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5000 נייר וקרטון אחרים, שאינם מכילים סיבים שהתקבלו בתהליך מיכני או *
כימי מכני או שבהם לא יותר מ-10%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים
עשויה מסיבים כאלה:-
5400/2 שמשקלם פחות מ - 40 גרם למ"ר *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5500 שמשקלם 40 גרם למ"ר או יותר, אך לא יותר מ-150 גרם למ"ר, *
בגלילים:-
5510/8 נייר לבן אטום לאורך עד 95%, מהסוג "BIBLE PAPER" במשקל העולה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
על 60 גרם למ"ר
5520/7 נייר נטול עץ, לבן במשקל של עד 60 גרם למ"ר, בגלילים ברוחב 60 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
ס"מ או יותר
5530/6 נייר בסיס לפיחום *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5590/0 אחר 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5600 שמשקלם 40 גרם למ"ר או יותר, אך לא יותר מ-150 גרם למ"ר, *
בגליונות שבהם אורך צלע אחת אינו עולה על 435 מ"מ ואורך הצלע השניה
אינו עולה על 297 מ"מ במצב בלתי מקופל:-
5610/6 נייר לבן אטום לאור עד 95%, מסוג "BIBLE PAPER" במשקל העולה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
על 60 גרם למ"ר
5620/5 נייר בסיס לפיחום *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5690/8 אחר 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5700 אחרים, שמשקלם 40 גרם למ"ר או יותר, אך לא יותר מ-150 גרם *
למ"ר:-
5710/4 נייר לבן אטום לאור עד 95%, מהוסג "BIBLE PAPER" במשקל העולה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
על 60 גרם למ"ר
5720/3 נייר נטול עץ לבן במשקל של עד 60 גרם למ"ר, בעל ספיגות מים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
של 11 עד 22 גרם למ"ר בשיטת COBB ובעל אטימות לאור (OPACITY) של
63 עד 90 אחוזים, בגלילים ברוחב 110 ס"מ או יותר בעלי קוטר פנימי
של 120 עד 153 מ"מ
5730/2 נייר בסיס לפיחום *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5790/6 אחר 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
5800/3 שמשקלם יותר מ-150 גרם למ"ר 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6000 נייר וקרטון אחרים, שבהם יותר מ-10%, לפי משקל, מכלל תכולת הסיבים *
עשויה מסיבים המתקבלים בתהליך מיכני או כימי מכני:-
6100/7 בגלילים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
6200/5 בגליונות שבהם אורך צלע אחת אינה עולה על 435 מ"מ ואורך הצלע *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
השניה אינה עולה על 297 מ"מ במצב בלתי מקופל
6900/0 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ