Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק10 חלק X - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר;כללים
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
פרק47פרק 47 - פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר; פסולת וגרוטאות של נייר או שלכללים
קרטון למיחזור
פרט07פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/5 נייר קרפט או קרטון קרפט או נייר גלי או קרטון גלי, בלתי מולבנים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/4 נייר או קרטון אחרים עשויים בעיקר מפולפה כימית מולבנת, שאינה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
צבועה במסה
3000/3 נייר או קרטון העשויים בעיקר מפולפה מיכנית (כגון עיתונים, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שבועונים ודברי דפוס דומים)
9000/7 אחרות, לרבות פסולת וגרוטאות בלתי ממויינות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ