Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק08 חלק VIII - שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER),כללים
עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד
ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
פרק43 פרק 43 - עורות פרווה ופרווה מלאכותית, מוצריהםכללים
פרט02עורות פרווה מבורסקים או מעובדים (לרבות ראשים, זנבות, רגלייםכללים
ופיסות אחרות או גזירים אחרים), בלתי מורכבים (UNASSEMBLED) או
מורכבים (ASSEMBLED) (בלי תוספת של חמרים אחרים), חוץ מאלה שבפרט
43.03 -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 עורות פרווה שלמים, עם ראש, זנב או רגליים, או בלעדיהם, בלתי *
מורכבים:-
1100/3 של חורפן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
1900/6 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
2000/4 ראשים, זנבות, רגליים ופיסות אחרות או גזירים אחרים, בלתי מורכבים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
3000/3 עורות פרווה שלמים ופיסות או גזירים שלהם, מורכבים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ