Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק07 חלק VII - פלסטיק ופריטים ממנו; גומי ופריטים ממנוכללים
פרק40 פרק 40 - גומי ופריטים ממנוכללים
פרט16פריטים אחרים מגומי מגופר, חוץ מגומי מוקשה -כלליםסעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000 מגומי תאי:- * *
1010 חלקים ואבזרים לשימוש בלעדי או עיקרי עם מיתקנים, מכונות, * *
מכשירים, או ציוד חשמלי שבגדר חלק XVI או פרק 90:-
1011/8 גלילי מתכת מצופים גומי מהסוג המשמש למכונות דפוס, הדפסה או 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אשפרה
1012/6 המיוחדים למזרקים שבפרט 90.18 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1013/4 לטובין הפטורים ממכס *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1019/1 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1020 מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לרכב הנע על מסילה, * *
לטרקטורים הפטורים ממס או למלגזות -
1021/7 מהסוג המשמש למערכת הבלימה או ההיגוי, למתלה קדמי או לצירי 6.0%12.0%60.0% * *
הנעה הומוקינטיים; בולמי זעזועים
1022/5 מגיני בוץ 6.0%12.0%60.0% * *
1029/0 אחרים 10.0%12.0%60.0% * *
1030/8 מוצרים לאטימה 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
1050/6 סוככים, גנוגנות, אוהלים וציוד מחנאות שכמותם מחומר טקסטילי 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מסווגים בפרט 63.06
1090/2 אחרים 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9100/1 כיסויי ריצפה ומדרסות 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9200/9 מחקים 10.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9300 אטמים (GASKETS), דיסקיות (WASHERS), ואטמים (SEALS) אחרים:- * *
9310 אטם המחוזק בטבעת ברזל פנימית, שקוטרו 600 מ"מ ומעלה:- * *
9311/4 מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט לטרקטורים הפטורים ממס, *** פ ט ו ר ***12.0%60.0% * *
למלגזות או לרכב הנע על מסילה
9319/7 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9390 אחרים:- * *
9391/6 מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט לטרקטורים הפטורים ממס, 8.0%12.0%60.0% * *
למלגזות או לרכב הנע על מסילה
9399/9 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9400/5 לזבזות (FENDERS) של סירות או רציפים, אם ניתנים לניפוח או לא *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9500 פריטים אחרים הניתנים לניפוח:- * *
9510/1 בלדרים המיוחדים לייצור צמיגים (tire curing bladders) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9590/3 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9910 חלקים ואבזרים לשימוש בלעדי או עיקרי עם מתקנים, מכונות, * *
מכשירים או ציוד חשמלי שבחלק XVI או פרק 90:-
9911/1 גלילי מתכת מצופים גומי מהסוג המשמש למכונות דפוס 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9912/9 המיוחדים למזרקים שבפרט 90.18 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9913/7 לטובין הפטורים ממכס *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9919/4 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9920 מהסוג המשמש ברכב מנועי, למעט המיוחדים לרכב הנע על מסילה, * *
לטרקטורים הפטורים ממס או למלגזות:-
9921/0 מהסוג המשמש למערכת הבלימה או ההיגוי, למתלה קדמי או לצירי 6.0%12.0%60.0% * *
הנעה הומוקינטיים; בולמי זעזועים
9922/8 מגיני בוץ 6.0%12.0%60.0% * *
9923/6 התקנים למיגון אופנים (RUN-FLAT) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9929/3 אחרים 10.0%12.0%60.0% * *
9930 תבניות; מכלים מתקפלים להחסנת דלק בעלי קיבול של 750 גלון * *
ומעלה:-
9931/9 תבניות 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9939/2 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9940/0 ברזים, שסתומים ומוצרים דומים שמשקלו העצמי של כל אחד אינו 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עולה על 1500 גרם, למעט אלה שפתיחתם או סגירתם מתבצעת ביד
9960/8 קונוסים חלולים מגומי, מהסוג המשמש לצרכי בטיחות בדרכים, *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
שיובאו באישור המפקח על התעבורה
9970/7 המיוחדים לצרכים רפואיים, דנטליים או וטרינריים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9990/5 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ