Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק07 חלק VII - פלסטיק ופריטים ממנו; גומי ופריטים ממנוכללים
פרק39 פרק 39 - פלסטיק ופריטים ממנוכללים
פרט26פריטים אחרים מפלסטיק ופריטים מחמרים אחרים שבפרטים 39.01 עדכללים
39.14 -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/2 צרכי משרד או בית ספר 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/1 פריטי לבוש ואבזרי הלבשה (לרבות כפפות), כפפות אגודל וכפפות ללא 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אצבעות (NITTENS AND NITTS)
3000 מקבעים לרהיטים, למרכבים או לדומיהם:- * *
3010/9 מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות 12.0%12.0%60.0% * *
או לרכב הנע על מסילה ולמעט מחזירי אור
3090/1 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000/9 פסלונים ופריטי קישוט אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9010/3 סרט או לוח, מחורר בשני צדדים מהסוג המיוחד למכשיר בקרה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
במכונות טקסטיל, שרוולים בצורת גליל המיוחדים להתקנה על סלילים של
מכונות טקסטיל לטוויה של חוטים סינתטיים; מכלי טוויה
(SPINNING CANS) מהסוג המשמש בייצור חוטי טקסטיל
9020/2 כלי יד שמשקל כל אחד אינו עולה על 5 גרם להרכבת פינים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
במחברים (CONNECTORS); מסמרים לקביעה בדרכים מהסוג ROAD STUDS
לרבות עיני חתול (CAT'S EYES); מגיני פנים
9030/1 אימומים למנעלים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9040/0 אלבומים; דפים לאלבומים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9050 גלגלי שחיה בכל צורה שהיא מתנפחים; חפצי נסיעה וטובין אחרים * *
מן הסוגים שפורטו בפרט 42.02 -
9051/7 גלגלי שחיה 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9059/0 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9060/8 מוצרים מעבדתיים; מוצרים מיוחדים לצרכים רפואיים, דנטליים או *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
וטרינריים
9070/7 סרטים מחוררים (PERFORATED) בלתי רגישים לאור; גלילים גמישים 6.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
חלולים מהסוג המשמש לצרכי בטיחות בדרכים; מחטי סריגה ביד או מסרגות
9080 מהסוג המשמש ברכב מנועי למעט לטרקטורים הפטורים ממס, למלגזות * *
או לרכב הנע על מסילה ולמעט מחזירי אור:-
9081/4 התקנים למיגון אופנים (RUN-FLAT) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9082/2 שרשרות מונעות החלקה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9089/7 אחרים 8.0%12.0%60.0% * *
9090/5 אחרים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ