Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק07 חלק VII - פלסטיק ופריטים ממנו; גומי ופריטים ממנוכללים
פרק39 פרק 39 - פלסטיק ופריטים ממנוכללים
פרט20לוחות, יריעות, קרומים, רדידים ופסים אחרים, מפלסטיק בלתי תאי,כללים
שאינם מחוזקים, אינם מרובדים ואינם נתמכים או משולבים באופן דומה עם
חמרים אחרים -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/5 מפולימרים של אתילן 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/4 מפולימרים של פרופילן 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/3 מפולימרים של סטירן 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000 מפולימרים של ויניל-כלוריד:- * *
4300/6 המכילים, לפי משקל, לא פחות מ-6% מרככים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4900/3 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000 מפולימרים אקריליים:- * *
5100/9 מפולי (מתיל מתקרילאט) 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5900/2 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6000 מפוליקרבונטים, משרפים אלקידיים, מאסטרים פוליאליים או * *
מפוליאסטרים אחרים:-
6100/8 מפוליקרבונטים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6200 מפולי (אתילן טרפתאלט):- * *
6210/5 שעוביים עד 0.18 מ"מ *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6290/7 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6300/4 מפוליאסטרים בלתי רוויים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6900/1 מפוליאסטרים אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7000 מתאית או מתולדותיה הכימיות:- * *
7100/7 מתאית מחודשת 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7300/3 מתאית אצטט *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7900/0 מתולדות אחרות של תאית *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 מפלסטיק אחר:- * *
9100/5 מפולי (ויניל בוטירל) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9200/3 מפוליאמידים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9300/1 משרפי אמינו 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9400/9 משרפים פנוליים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9900 אחרים:- * *
9940/4 עשויים פולי-טטרהפלואורואתילן *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
(POLY-TETRAFLUOROETHYLENE)
9990/9 אחרים 8.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ