Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכללים
פרט25תוצרי-שיירים (RESIDUAL PRODUCTS) של התעשייה הכימית או התעשיותכללים
הקשורות בה, של"פ; פסולת מוניציפלית; בוצות מי שפכים; פסולת אחרת
כמפורט בכלל 6 לפרק זה -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/6 פסולת מוניציפלית *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
2000/5 בוצות מי שפכים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/4 פסולת קלינית *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4000 פסולת של ממיסים אורגניים:- * *
4100/1 שמכילים הלוגנים 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
4900/4 אחרת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000 פסולת של תכשירי צריבה למשטחי מתכת, של נוזלים הידראוליים, של * *
נוזלי בלמים ושל תכשירים נגד קפיאה:-
5010/1 פסולת של תכשירי צריבה למשטחי מתכת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5090/3 אחרת 12.0%*** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6000 פסולת אחרת של התעשיה הכימית או של התעשיות הקשורות בה:- * *
6100/9 המכילה בעיקר מרכיבים אורגניים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6900/2 אחרת *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000/8 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ