Israel Customs & VAT - What's New>


בתוקף ליום: 31/07/2011 
חלק06 חלק VI - מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להןכללים
פרק38 פרק 38 - מוצרים כימיים שוניםכללים
פרט24מקשרים מעובדים לתבניות או לליבות בבתי יציקה; מוצרים ותכשיריםכללים
כימיים של התעשיה הכימית או התעשיות הקשורות בה (כולל אלה המורכבים
מתערובות של מוצרים טבעיים) של"פ -סעיףתאורמכס כללימס קניהאחוז תמ''אצו יבואהיסטוריה
1000/9 מקשרים מעובדים לתבניות או לליבות בבתי יציקה *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
3000/7 קרבידים של מתכות, בלתי מגובבים, מעורבבים יחד או עם חמרים מקשרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מתכתיים
4000/6 תוספים מעובדים לצמנט, לחמרי טיח (MORTAR) או לבטון *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
5000/5 חמרי טיח ובטון שאינם עמידים בפני חום גבוה (NON-REFRACTORY) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
6000/4 סורביטול, חוץ מזה שבפרט משנה 29.05.4400 *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7000 תערובות המכילות תולדות הלוגניות של מתאן, אתאן או פרופן:- * *
7100/1 המכילות פחמנים כלורופלואוריים (CFS), בין אם המכילות פחמנים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
הידרוכלורופלואוריים (HCFC), פחמנים רב פלואוריים (PFC), פחמנים
הידרופלואוריים (HFC) או לא
7200/9 המכילות מתאן ברומוכלורודיפלואורי, מתאן ברומוטריפלואורי או *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אתאנים דיברומוטטראפלואוריים
7300/7 המכילות פחמנים הידרוברומופלואוריים (HBFC) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7400/5 המכילות פחמים הידרוכלורופלואוריים (HCFC) בין אם המכילות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
פחמנים רב פלואוריים (PFC), פחמנים הידרופלואוריים (HFC) או לא, אך אינם
מכילות פחמנים כלורופלואוריים (CFS)
7500/2 המכילות פחמן טטראכלורי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7600/0 המכילות 1, 1, 1 - טריכלורואתאן (METHYL CHLOROFORM) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7700/8 המכילות מתאן ברומי או מתאן כלורוברומי *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
7800/6 המכילות פחמנים רב פלואוריים (PFC) או פחמנים הידרופלואוריים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
(HFC), אך אינם מכילות פחמנים כלורופלואוריים (CFS) או פחמים
הידרוכלורופלואוריים(HCFC)
7900/4 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8000 תערובות ותכשירים המכילים אוקסיראן (תחמוצת אתילן), בינפילים רב * *
כלוריים (PCB), טרפנילים רב כלוריים (TRIS DIBROMOPROPYL) PHOSPHATE ,(PCT
2,3):-
8100/0 המכילים אוקסיראן (תחמוצת אתילן) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
8200/8 המכילים ביפנילים רב ברומיים (PBB), ביפנילים רב כלוריים (PCB), *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
טרפנילים רב כלוריים (PCT)
8300/6 המכילים (TRIS 2,3 DIBROMOPROPYL PHOSPHATE) *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9000 אחרים:- * *
9010/0 כלורופאראפינים (CHLOROPARAFFINS) נוזליים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9020/9 פוליכלורודיפנילים (POLYCHLORODIPHENYLS) נוזליים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9030/8 איזוציאנטים מעורבים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9040/7 תכשירים מהסוג המשמש לביהור יינות או משקאות מותססים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
9050/6 חומרי עזר לגלוניזיה של מתכות, מוכנים על בסיס מלחי ניקל או *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
מלחי קדמיום או ציאנידים, או תרכובות אורגניות המכילות חנקן, ארומטיות או
הטרוציקליות
9060/5 תערובות איזיאוטרופיות של דיפניל אוקסיד ודיפניל, המכילות *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
בין 71% ל-75% של דיפניל אוקסיד
9070/4 PROPAN-1OL (פרופיל אלכוהול) ו-PROPAN-2-OL (איזופרופיל *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
אלכוהול)
9080/3 תערובות בצורת אבקה של חד-תחמוצת העופרת ועופרת, המכילה לא *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
פחות מ-65% ולא יותר מ-80% חד-תחמוצת העופרת, המשמשת בייצור לוחות למצברים
9090 אחרים:- * *
9091/0 ביודיזל *** פ ט ו ר ***2794.29 לאלף ליטר*** פ ט ו ר *** * *
9099/3 אחרים *** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר ****** פ ט ו ר *** * *
עדכון אחרון: 11/01/2018, 10:06
 
היסטוריה לתעריף המכס קיימת מתאריך 01/08/2004

    Government Logo   
כל הזכויות שמורות © 2002. מדינת ישראל  (ראה תנאי שימוש)
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
למידע והצעות ניתן לפנות לכתובתtaxes@mof.gov.il
דף המידע התעדכן ע"י  מלם מערכות בע"מ